TIJD EN TIJDMANIPULATIES
Woordenlijst


Tijdzones, tijdcontinuum, dimensies, tijdcycli:
zie het wezen van de tijd

Zie ook: Exopolitiek deel 6: Montauk

Over Montauk en andere tijdmanipulaties

Bij het bestuderen van definities van tijd en informatie van verschillende groepen
is het nuttig te beseffen dat iedere groepering zijn eigen agenda heeft.
Over de tijdexperimenten in Montauk, Long Island, is veel informatie verspreid
die elkaar deels tegenspreekt. Aangezien het geheime projecten betreft
ligt het voor de hand dat er ook doelbewust foutieve informatie is verspreid.
Bovendien vragen mind control slachtoffers zich zelf ook af
hoe betrouwbaar hun eigen informatie en herinneringen zijn.

Al Bielek, Michael Ash, Peter Moon, Preston Nichols, Duncan Cameron, Stewart Swerdlow, Branton, Val Valerian en vele anderen waren betrokken bij de tijdexperimenten. Het Philadelphia Experiment- Project Rainbow - mondde later uit in het Phoenix project. Het Montaukproject was een combinatie van het Philadelphia Experiment en het werk van Reich; het richtte zich specifiek op mind control experimenten en het manipuleren van complete werkelijkheden.

Philadelphia Experiment/Project Rainbow tijdens de Tweede Wereldoorlog:
Hutchinson, Nicola Tesla, Kurtenauer, Von Neumann, Albert Einstein,
Thomas Brown, Levinson en anderen.

Phoenix One 1948-1968
Phoenix Two 1969-1979
Montauk Project 1970-1983
Daarna voortgezet onder andere namen.

Tijdbol
Tijd is geen lijn maar een bol.
Aan de buitenkant van die bol zijn punten van gebeurtenissen.
Het schijnbaar voortschrijden van tijd is in feite beweging
van de ene groep gebeurtenissen naar de andere op het oppervlak van die bol.

Uit: Montauk survivors tape series,
De avonturen van Michael Ash

Tijdexperimenten: doelen en motieven
De geheime onderliggende agenda's van tijdexperimenten hangen samen met de agenda's van verschillende buitenaardse en aardse groeperingen.
Aan de oppervlakte is macht of territoriumdrift een voor de hand liggend motief.
Een van de genoemde doelen is de zoektocht naar de Heilige Graal: door tijdexperimenten zou verbinding met de Heilige Graal worden gezocht.
Die Heilige Graal is volgens sommigen vitale DNA-informatie over bepaalde 'heilige' bloedlijnen'; volgens anderen gaat het om informatie of codes die het openen van bepaalde sterrenpoorten mogelijk maken waardoor de quarantaine van de aarde kan worden opgeheven. Meerdere bronnen, o.a. Michael Tsarion en Amitakh geven aan dat de Nephilim - Anunnaki achterblijvers in deze tijd lang niet over de informatie beschikken waarover de oude Elite beschikte.

Tijdexplosie Een van de tijdexperimenten van Montauk zou tot een tijdexplosie hebben geleid, die het weefsel van ruimte-tijd heeft beschadigd. Anderen spreken van het aantasten van de tijdmatrix of de tijdroosters (time grids) van de aarde.
Zie: *tijdlus (time loop), *tijdscheur (time rift)

Tijdgolfvervorming (time wave distortion)
570 miljoen jaar geleden zou er in hogere dimensies een oorlog hebben gewoed tussen Orion en Gaia, de aarde op minder verdicht niveau. Door die oorlog raakte een heel deel van deze schepping onder invloed van een tijdgolf-vervorming. De vervelende gevolgen daarvan ervaren we nog steeds. (Uit: Freedom Teachings)

Tijdlijn-verspringing
Bewustzijn ervaart de illusie van lineair tijdverloop door zich van de ene tijdzone met zijn typerende vibraties/pulsaties naar de andere te begeven. Volgens de Freedom Teachings zijn er steeds 12 mogelijke tijdlijnen of levenspaden beschikbaar om met je vrije wil uit te kiezen; volgens de SSOA zijn dat er 18. Wanneer men door zijn daden en intenties (of door ongewenste manipulaties) eenmaal aan een bepaalde tijdlijn zit vastgeklonken ('phase locked'), is een bepaalde gebeurtenis niet meer afwendbaar.
Elk tijdpad biedt dus beperkte mogelijkheden die binnen je bereik moeten liggen. Door steeds het 'hoogst (of laagst) bereikbare' te kiezen zou je uiteindelijk ook van hoofdtijdpad kunnen verspringen (time line probablity shift), waardoor een geheel nieuwe serie gebeurtenissen mogelijk worden binnen een individuele of collectieve incarnatie (change of event horizon).

Veel helderzienden hebben moeite met het onderscheid maken tussen 'vrije' tijdlijnen of toekomstmogelijkheden, en tijdlijnen waar je als bewustzijn al aan zit vastgeklonken. Het mag duidelijk zijn dat een prutser van een waarzegger(ster) jou juist veel macht en mogelijkheden ontneemt wanneer die een mogelijke gebeurtenis als onafwendbaar voorstelt: als je die 'voorspelling' aanneemt kan juist dat de 'phase lock' veroorzaken.

Tijdloosheid-val
In droomtijd, dwz op astrale vlakten of in etherische dimensies, heeft het duistere piratenbewustzijn een val gemaakt die tijdloosheid imiteert. Verleden, heden en toekomst lijken daar allemaal tegelijkertijd te bestaan. Hier kan men, nog steeds gevangen in tijd en ruimte, geheel 'vrij leven in het NU'. Lichtwezens die contact met hun bron zoeken buiten ruimte en tijd kunnen zo om de tuin worden geleid. Als je tijdens meditaties op dit astraal gebied afgestemd raakt, voel je je heerlijk, alsof je contact maakt met 'alles', eenheid ervaart, alles begrijpt. (Bron:Amitakh)

Tijdlus (time loop)
Er zouden verschillende tijdlussen bestaan - waarbij kennis over gebeurtenissen in een tijdzone is gebruikt, zonder die gebeurtenissen zelf te veranderen. Wanneer bijvoorbeeld een buitenaards voertuig ging neerstorten, konden de Montauk-mensen van tevoren uitzoeken waar en wanneer dat ging gebeuren. Ze stuurden dan soms mensen terug in de tijd om zich beter voor te bereiden op bepaalde gebeurtenissen. De zgn. 'Delta-teams' waren dan ook op wonderbaarlijke wijze altijd als eerste en onmiddellijk ter plaatse.

Het TET-offensief in Vietnam is een andere historische gebeurtenis waarvan wordt beweerd dat Montauk-agenten die hebben gemanipuleerd. Ze hebben de loop van de geschiedenis niet veranderd (TIMECOP scenario), maar wel hun eigen deel in die geschiedenis geschreven (12 MONKEYS scenario). Met andere woorden, de Montauk-agenten waren op de hoogte van de uitkomst van het Tet-offensief, en gingen terug in de tijd om Amerikaanse troepen te waarschuwen dat de Viet Cong zouden aanvallen tijdens een staakt-het-vuren. (uit: Montauk survivors series)

Tijdlus 1943-1983
Volgens Al Bielek kan de tijdlus die door de Montauk-experimenten is ontstaan niet meer worden doorbroken. Twintig jaar na 1983 - dus na 2003 - zouden er geen problemen meer zijn. De Matrix V auteur vraagt zich af waarom de aliens met hun beschikbare technologie deze scheur in de tijd nog niet hebben gerepareerd. Kunnen ze het niet, of doen ze alsof, omdat die tijdwond hun agenda dient?

Tijdmachine van Chernobrov
Vadim Chernobrov, een Russisch geleerde, bouwde met zijn team wetenschappers een tijdmachine. Omdat hij er weinig voor voelde dat men hem belachelijk zou maken, en ruimte en tijd aan elkaar zijn gerelateerd, noemde hij het bouwsel een Prospective Space Transportation System, een vervoermiddel naar toekomstige ruimte. Zijn claim is dat het systeem tijdverhoudingen kan beheersen en dat elektromagnetische velden het passeren van tijd be´nvloeden.

Tijdmachine: Shekhinah Grove Matrix
De machine van Chernobrow is in een laboratorium gebouwd. Een ander soort tijdmachine wordt gevormd door intentie, gedachtekracht en fysieke menselijke lichamen in het volgende voorbeeld.
Een channel uit een mysterieschool die door Thoth wordt geleid raakte betrokken bij een groep in Michigan-Wisconsin. Deze zgn. synergie-groepen scheppen hun eigen tijd-machine door hun fysieke lichamen op te stellen in ingewikkelde geometrische patronen, waarbij ze mentaal en spiritueel taken uitvoeren en activaties opwekken van een aarderooster. Ze beweren dat hun werk de hoogste spirituele doelen dient, maar dat zeggen dergelijke groeperingen allemaal, anders komt er geen lichtwerker op af.

Tijdmachine: de Montauk stoel
In de beginperiode werd een mind altering chair gebruikt, een stoel waarin getrainde mensen zaten die gedachtegolven moesten uitzenden, die vervolgens werden versterkt en gebruikt. Op deze manier konden *tijdtunnels worden gemaakt; die gingen zowel vooruit als achteruit in de tijd. De stoel functioneerde tot de laatste fase van het Phoenix twee project.
Door de versterker kon ruimte-tijd worden vervormd. De persoon in de stoel moest de vortex-functie opwekken; nu gebeurt dit geheel mechanisch. Het project eindigde met een ongeluk dat volgens anderen een poging tot sabotage van het project was: op 12 augustus 1983 manifesteerde zich door de gedachtekracht van de persoon op de stoel een monster, dat personeel en apparatuur verslond.

Tijdmatrix
Universele morfogenetische velden worden tijdmatrices genoemd. Er zijn ontelbare tijdmatrices binnen de Energiematrix, die allemaal bij elkaar de Tijdmatrix worden genoemd. Alle tijdmatrices volgen een specifiek mathematisch-geometrisch patroon waardoor bewustzijn ruimte en tijd kan ervaren.
Een tijdmatrix bestaat uit 15 dimensies, onderverdeeld in vijf Harmonische Universa die elk uit drie dimensies bestaan. (Uit: Freedom Teachings)

Tijdongelukken
Slachtoffers van tijdexperimenten zouden vooral in de beginfasen van de Montauk-experimenten de tijdtunnel ingestuurd zijn en nooit teruggekeerd naar deze tijdzone. Het is mogelijk dat ze in een verdraaid *tijdveld terecht zijn gekomen, of hun lichamen zelfs helemaal nergens konden materialiseren. Verschillende Montauk-overlevenden spreken van enorme aantallen: 250.000 tot 300.000 vermiste kinderen en volwassenen, of zelfs meer.

Tijdoorlog
Volgens bronnen uit militaire kringen woedde er een tijd-ruimte-oorlog tussen verschillende groeperingen buitenaardsen uit andere tijdzones om de technologie en beschikbare fysieke locatie in Montauk. Over de uitkomsten en onderliggende agenda's zijn, zoals meestal het geval is, verschillende en tegenstrijdige verslagen te vinden.

Tijdpoort, tijdportaal, sterrenpoort
Een tijdportaal verbindt een schepping met een andere versie van zichzelf.
Een tijdportaal verbindt tijdzones uit dezelfde dimensie. (Time portal system) Sterrenpoorten verbinden tijdzones tussen verschillende universa. (dimensional lock system) (Uit: Freedom Teachings).
Zie ook *Tijdtunnel

Tijdreizen (time travel)
Op 12 augustus 1943 verdween de USS Eldrigde tijdens het Philadelphia Experiment. Maar volgens bepaalde bronnen was dit niet het begin. In 1923 zou een fout gemaakt zijn bij de tijdpoort in Montauk die een hele serie gebeurtenissen op gang heeft gezet in verschillende tijdperiodes. Het veroorzaakte de zgn. Montauk Rift in 1634, de scheur in tijd/ruimte verbonden met de fysieke locatie van Montauk. Er woonden Algonquin Indianen op Long Island. Veel Amerikaanse Indianen geloven dat de plek bij Montauk een sterrenpoort is, en interdimensionale vortex die de oorsprong is van de tijdzone of 'werkelijkheid' waarin wij leven. De locatie van Montauk - Camp Hero is niet willekeurig gekozen voor de huidige (tijd)experimenten.

(Uit: Interview met Al Bielek) De regering heeft draagbare alternate reality generators. Dit is buitenaardse technologie om jezelf in een parallel universum te parkeren. Volgens Bielek beschikt de Amerikaanse regering hier al jaren over.

De Freedom Teachings geven aan dat duistere groepen aliens al deze experimenten van achter de schermen hebben gepland en bestuurd. Het bestond uit een serie van totaal 3 experimenten: 1943, Philadelphia Experiment; 1983 Montauk Project; 2003 Voltooiing van het experiment: activatie van de 666-BeaSt-Machine. BeaST staat voor Blank State Technology, een plan om de geschiedenis van de aarde geheel te wissen en te vervangen door geschiedenis van de parasitaire schepping van gevallen engelen, de fantoom-aarde genoemd (phantom earth). De tijdscheur zou rechtstreeks in verbinding staan met hun fantoom-schepping.

Volgens Steve Rother en de Groep is het geheim van tijdreizen het toepassen van het proces waardoor een Fibonacci spiraal ontstaat: De verhouding tussen de oorspronkelijke matrix en de Gulden Snede bevat de sleutel tot de illusie van lineaire tijd. (De Freedom Teachings spreken van de 'Fib-of-no-chi': deze spiraal onttrekt energie aan zijn omgeving en functioneert als een zwart gat.) Zie ook *tijdmachine

Tijdreizen, astraal (astral travel)
Tijdreizen is een ingewikkeld onderwerp, omdat je niet alleen met tijd te maken hebt maar ook met de opzet van het Spel. Het spel is een enorme legpuzzel. Velen die een paar stukjes hebben menen het hele plaatje te kunnen overzien. Tijdreizen is een werkelijkheid. Ik heb de basistechnieken voor astraal reizen geleerd. Je reist dan terug naar het jaar 1600 en voorwaarts naar 2200. Astraal reizen is de snelste methode om door de tijdzones heen te fladderen. Je verlaat je fysieke lichaam en verschijnt gewoon waar je wezen wil. Je kunt alles bekijken, maar je kunt niet veranderen wat je ziet. Tijd is een illusie. Gewoon astraal reizen vraagt een zekere spirituele rijpheid; astraal tijdreizen nog meer. Uit: Matrix V

Tijdreizen Onderzoekscentrum (Time travel Research Center)
van David Anderson. In een van hun eerste projecten (Darkstar) werd technologie gebruikt om verwrongen, verdraaide *tijdvelden (time warped fields) toe te passen. Een aantal van die velden zijn gevaarlijk voor organische materie. Project Time-Zero is geheel gewijd aan onderzoek naar de eigenschappen van de grenzen van zo'n afwijkend tijdveld. In hun PR-campagnes spreken ze van TwF- technologie, Time-warped-Field-technology, waarbij warped nadrukkelijk met een kleine letter wordt geschreven, om aan te geven dat wij ons vooral geen zorgen hoeven te maken over dergelijk onderzoek en zijn mogelijke toepassingen.

Tijdscheur, tijdwond (time rift)
Volgens Preston Nichols veroorzaakten de mind control experimenten van de Amerikaanse regering scheuren of hiaten in de tijd. Berucht is de beschadiging die samenhangt met een magnetische cyclus van de aarde: 1943 - 1963 - 1983 - (2003). Zie ook: tijdlus.
Volgens een Thoth-channelaar is de Kali-rift een scheur in het weefsel van de ruimte-tijd, die de werkelijkheid van de aarde afzondert van de grote tijdcycli. Het zou zijn veroorzaakt door incidenten op Cydonia (Mars), Atlantis en Montauk.

Tijdslot (time lock)
Wanneer bewustzijn zich voor een incarnatie verbindt met de biologie van een lichaamsvorm, zit het vastgeklonken in een bepaalde tijdzone. Dit is een tijdslot en het wordt pas verbroken wanneer het fysieke lichaam sterft. Bewustzijn wordt gesynchroniseerd met de pulsaties van een dergelijke tijdzone. De Freedom Teachings noemen dit een phase lock en verspreiden de leer dat bewustzijn hiervoor heeft gekozen; tijdsloten maken deel uit van organische ontwerpen binnen levensvelden in een tijdmatrix.
Volgens Amitakh is een schepper van organische biologische lichamen geen schepper van leven maar van de dood. Geen lichtwezen dat volledig is geinformeerd zou zich incarnatie na incarnatie door ruimte (dimensies) en tijd van zijn licht en vrijheid laten beroven.

Tijdtunnel (time tunnel)
Wie het scheppen van een tijdtunnel - waar een mens of zelfs een heel leger met lichaam en al doorheen kan reizen - toelaatbaar vindt, zal neutrale woorden gebruiken als tijdtunnel of een vortex-verbinding tussen twee ruimte-tijd locaties. De plek waar je 'in- of uitstapt' heet dan een tijdpoort (time portal) of sterrenpoort (stargate). Wie dit soort doorgangen het werk van kosmische piraten vindt, spreekt eerder over wormgaten en zwart-gat-technologie, om informatie en energie tussen verschillende dimensies en scheppingen te manipuleren.
Volgens de Freedom Teachings zijn er 'natuurlijke' tunnels en sterrenpoorten (stargates) die in het ontwerp van een tijdmatrix aanwezig zijn. Door tijdpoorten beweeg je je binnen dezelfde dimensie, terwijl sterrenpoorten toegang verlenen naar een ander harmonisch universum. Universele sterrenpoorten zouden toegang verlenen naar andere planeten in andere sterrenstelsels. Wormgaten en zwart-gat-technologie zou worden toegepast door buitenaardse groeperingen die de regels van het spel niet respecteren.
Volgens Amitakh en bepaalde groepen gnostici is het verschil tussen 'natuurlijke' en 'illegale' tijdpoorten en sterrenpoorten het verschil tussen witte-boorden en blauwe-boordencriminaliteit. Beide illegaal, beide scheppingen uit de trukendoos van het duister.

Montauk zo zo'n tijdpoort zijn. Een aantal Montauk-overlevenden beweren dat ze in 1943 de tijdtunnel in gingen en er in 1983 weer uit kwamen. Ze ontmoetten daar de leider van hun experiment uit 1943, maar dan 40 jaar ouder, die hen de opdracht gaf terug te gaan in de tunnel om te proberen een fout te corrigeren die door het experiment was veroorzaakt.

Tijduitwisseling (time shift)
(Uit: Leading Edge, Matrix III)
Het is mogelijk om energie te betrekken uit een ander universum, wat leidt tot verval en ontbinding in dat universum. Die energie kan worden ge´njecteerd in een andere versie van datzelfde universum. Hoe meer energie je op deze manier omzet, hoe groter de tijdverschuiving is die dan plaatsvindt. De overdacht van energie vindt dus plaats door middel van tijd en het met elkaar verbinden van parallelle universa.

Tijdveld (time field)
(Uit een interview met Al Bielek)
Je kunt contact maken met een tijdveld en het manipuleren. Het is een uitbreiding van onze fysieke werkelijkheid. Einstein noemde het een fysieke dimensie, de vierde dimensie. Je zou een tijdveld kunnen draaien naar een locatie in de hyperruimte. Dan ligt het niet meer binnen het elektromagnetisch spectrum van onze 3D-wereld en verplaatst zich naar een van de etherische werelden.
Dit verhaal wordt begrijpelijker met de theorie over de draaihoek van deeltjes ten opzichte van elkaar: Angular rotation of particle spin

Tijdveld, verdraaid (time warped field)
Een aantal mind control slachtoffers van de tijdexperimenten in Montauk ontdekten dat ze als klein kind waren ontvoerd en in een verdraaid tijdveld geplaatst, waardoor ze onvindbaar waren vanuit het perspectief van de tijdzone waarin ze geboren zijn.

Tijdvergelijkingen (time equations) van Levinson
(Uit: Researchers on Mind Control)
Norman Levinson schreef wiskundige vergelijkingen voor tijdfrequentie- transformaties. Het menselijk brein, lichaam en verstand werken op pulsaties die tijdafhankelijk zijn, op frequenties die tijdcodes bevatten. Een ongewoon signaal dat met een bepaalde pulsatie wordt gevormd springt van frequentie naar frequentie en schept zo een "Levinson Omzetting" (Levinson Transform). Dit soort informatie zou nooit zijn gepubliceerd. Het valt onder geheime projecten.

Tijdverlenging (time stretch warp) Het fenomeen dat tijd uitgerekt doet lijken. Je verricht bijvoorbeeld activiteiten waar je normaal een half uur over zou doen, en dan blijkt dat er maar tien minuten voorbij zijn.

Tijdverschuiving (time slip)
Gebeurtenis waarbij een andere tijdzone zich kort opdringt aan het heden. Sommige plaatsen staan erom bekend dat mensen die zich er bevinden, opeens contact maken met een andere tijd. Er zijn ook mensen die zulke ervaringen hebben, onafhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden.
In het jaar 1901 werden enorm veel van zulke tijdverschuiving-ervaringen door mensen gerapporteerd. In die tijd was er veel onweer en elektrische stormen in heel Europa - de atmosfeer was zwaar elektrisch geladen.

Tijdzones, parallel
Verschillende esoterische leringen spreken over andere versies van ons, ook wel parallelle levens genoemd, die tegelijkertijd bestaan, maar dan in andere dimensies, universa of werelden. Sommigen gooien alle 'paralelle werelden' op een hoop, terwijl anderen benadrukken dat er een groot verschil is tussen tijdzones met tegengestelde tijdvector (reverse time), en werelden van anti-deeltjes (anti-matter).

De zgn. trauma based sleeper agents waren de mind control slachtoffers,
wiens zielen werden opgesplitst in delen die in verschillende tijdzones of
tijdlijnen werden geplaatst of zelfs in parallelle universa.
Zo wist Preston Nichols in zijn dagelijks bestaan niets van zijn activiteiten
in Montauk en elders. (Zie ook Preston Nichols en de muziekindustrie)

Amitakh over vertikale tijd en de tijdmachine van de Anunnaki die tijdcycli steeds opnieuw aanzwengelen: (time-restarting-device): de Atu-waaHome