Hokjesdenken

De werking van de menselijke geest

Overal ter wereld worden mensen massaal gehersenspoeld. Een van de vele hersenspoelingen die mensen in deze westerse wereld ondergaan, betreft de gedachte dat werkelijke informatie over hoe wij in elkaar zitten en functioneren als mensen, een veld is dat wordt bestudeerd door psychologen en psychiaters. Zij zouden de specialisten zijn op dit gebied, en over bruikbare kennis beschikken om slecht functionerende mensen te helpen genezen.

Mensen blijven dit geloven, ondanks het feit dat de geestelijke gezondheidszorg niet bepaald bol staat van de triomfen en verbluffende succesverhalen. De vermeende specialisten binnen de gezondheidszorg zullen niet snel doorzien dat zij zelf zijn gehersenspoeld om te geloven dat zij specialisten zijn. Je kunt toch geen wonderen verrichten, denken ze, en je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt...

Geest (Mind)

Versplintering is een van de corrupte gedachtevormen die aan deze Virtuele Werkelijkheid ten grondslag ligt. Versplintering betreft het opdelen in segmenten, losse onderdelen, in afzonderlijke compartimenten die schijnbaar los van elkaar functioneren en zo min mogelijk van elkaars bestaan af weten. En die versplintering betreft ook onze geest.

De geest is actief bewustzijn dat in een incarnatie aan het roer kan staan in het fysieke lijf; niet te verwarren met het lichaamsbewustzijn van dat biologisch lichaam, dat functioneert op basis van de programmeringen van een lichaam. De geest kan levendig zijn, of duf en uitgeblust. In het Engels heet deze geest de "mind".

De geest is verbonden met het fysieke brein en gebruikt de hersenen om een menselijk lichaam in een incarnatie in een virtuele werkelijkheid te besturen. Het brein is dus een organisch instrument dat bestuurd kan worden door de geest. Het is zeker niet de geest zelf, zoals in modern hersenonderzoek vaak wordt verondersteld.

Informatie over wat de menselijke geest werkelijk is en hoe die functioneert kom je zelden tegen in dit computerspel. De bedoeling van de Grote Piraat is immers dat die geest zich in zijn Danse Macabre verliest. Met andere woorden, hij wil dat je compleet verzonken raakt in de details van je menselijk bestaan. Wat eten we vanavond, wat zal ik aantrekken, welke nieuwe auto zal ik kopen, hoe zit mijn haar, wanneer vind ik de liefde van mijn leven? Dat soort vragen. En niet: hoe functioneert mijn bewustzijn hier? Of: hoe kan ik voorkomen dat mijn incarnatie mijn wilskracht hier langzaam maar zeker oppeuzelt?

Preston Nichols over de menselijke geest

(Bron: "The Music of Time")
Preston Nichols was betrokken bij veel hits uit de jaren zestig als geluidstechnicus, en later bij de Montauk (Mind Control) experimenten. Mensen die met hem werkten vonden hem een genie. Laten we het erop houden dat hij dingen wist, die hij niet op een van onze universiteiten geleerd had.

Als je wilt begrijpen hoe de menselijke geest functioneert, zegt Nichols, dan moet je om te beginnen door hebben wat deze materiŽle werkelijkheid in feite is: geluiden, noten, tonen, ofwel frequenties. Elk menselijk, dierlijk of ander lichaam, elk fysiek object, alle materiŽle dingen in deze wereld bestaan uit bepaalde frequenties.

Wat wij materie noemen, begint als een golf die door de ruimte reist. Vervolgens komt de golf een magnetisch veld tegen. Op het moment dat de golf het magnetisch veld raakt, ontstaat wat onze wetenschappers een 'deeltje' of foton noemen. Nu noemen wij het materie. Lichtgolven die door een vacuŁm reizen noemen we dus nog geen materie; pas door contact met een magnetisch veld wordt zo'n golf rondgedraaid en gaat een balletje energie vormen dat we een deeltje noemen.

Materie bestaat uit frequenties, opgewonden golven die op een magnetisch veld zijn gebotst. Golven en magnetisme vormen de basis van deze materiŽle wereld. Elke menselijke geest is een unieke elektromagnetische signatuur, die bestaat uit een complexe groep frequenties. Deze hele werkelijkheid bestaat uit een groep frequenties of noten.

De geest en fasering

Wat wij intelligentie noemen, hangt samen met de relatie tussen die frequenties. Deze relatie kan worden uitgedrukt in amplitude, het aantal cycli per seconde en fasering. Amplitude gaat over de kracht van de frequentie; in muziektermen: hoe luid klinkt de toon? Het aantal cycli per seconde bepaalt de toon. Wat is dan fasering?

Als we willen begrijpen wat de geest (mind) is, zegt Nichols, dan is niet frequentie in het algemeen, maar fasering het allerbelangrijkste concept. Fasering heeft te maken met waar de cyclus van een golf begint, in relatie tot het punt waar een andere golf begint. Dit gaat over timing.

Er begint bijvoorbeeld een cyclus op punt A. Fasering slaat op een andere cyclus die iets eerder of iets later van start gaat. Dit verhaal kan bijzonder ingewikkeld worden, want het kan slaan op dezelfde frequentie, maar ook op andere, verschillende frequenties. Als het over fasering gaat, bestaat er een oneindige diversiteit aan relaties die moeilijk te begrijpen zijn.

Fasering, gedachtevormen en manipuleerbaarheid

De rol van fasering wordt duidelijker als we het over gedachtevormen hebben. Een gedachtevorm wordt door Nichols gedefinieerd als een groep samenhangende frequenties.

Hij gebruikt de metafoor van de piano: als je op een toets van een piano drukt, worden twee snaren door de hamer geraakt. Hun spanning kan nooit precies gelijk zijn, en dus weerklinken er twee frequenties. Het verschil kan door het menselijk oor niet worden opgemerkt, en het geluid dat twee snaren produceren klinkt voller en harmonieuzer dan het geluid van een enkele snaar.

Men noemt dit het "heterodyne" effect: "de combinatie van twee verschillende radiofrequenties om een ritme te produceren met frequenties die gelijk zijn aan de optelsom van de oorspronkelijke frequenties." Anders gezegd, zo'n heterodyne slaat op het feit dat twee of meer frequenties een eindproduct opleveren, dat heel anders is dan zijn onderdelen.

En juist dat maakt het volgens Nichols een buitengewoon geschikt instrument om mensenmassa's mee te beheren en te hersenspoelen. Men kan dit al heel lang: door met de juiste frequenties te spelen, kan een mensenmassa worden veranderd in een menigte plunderaars of een kudde makke schapen. Je hoort meestal maar die ťne toon die eigenlijk uit twee tonen is opgebouwd, en begrijpt niet dat je zo ook wordt blootgesteld aan de optelsom van deze tonen met een boodschap (opgelegde gedachtevorm) die buiten jouw bewustzijn blijft.

Fasering betreft dus verschillende frequenties met cycli die ten opzichte van elkaar net iets verspringen in de tijd (soms heel subtiel), en die bij elkaar gegroepeerd een nieuwe creatie kunnen vormen die we een gedachtevorm noemen.

Het brein en de geest

Het theoretische model waar de Amerikaanse regering in hun geheime "Black Ops" mee werken, stoelt volgens Nichols op het besef dat het menselijke fysieke brein een verbindingskabel vormt met de werkelijke geest van de mens, die zich in een parallelle werkelijkheid bevindt die 90 graden is gedraaid ten opzichte van deze werkelijkheid.

Als het gaat over fasering, maakt de menselijke geest een rechte hoek met het brein van het fysieke lijf. Onze wetenschappers kennen aan deze parallelle dimensie een nul-waarde toe; anders gezegd, die dimensie bestaat niet in onze werkelijkheid. Maar de verbinding tussen onze geest en onze hersenen bestaat wel degelijk. Je zou kunnen zeggen dat onze geest verblijft in een werkelijkheid die 90 graden is gedraaid ten opzichte van deze materiŽle wereld; het is een werkelijkheid die lengte en breedte kent, maar geen hoogte. Het is een tweedimensionale werkelijkheid die voor onze wetenschappers niet bestaat.

Nichols onderscheidt zich van de meeste mensen om hem heen omdat hij contact kan maken met andere dimensies. Hier ligt volgens hem dan ook het onderscheid tussen de gemiddelde mens en buitenaards bewustzijn. Mensen zijn platte, tweedimensionale denkers, terwijl buitenaardsen multidimensionale denkers zijn.

Het Montauk Project hield zich bezig met de manipulatie van de manier waarop bepaalde secties of compartimenten van onze geest kunnen communiceren met andere werkelijkheidsgebieden. In de volksmond spreekt men over "tijdreizen". Maar het project hield zich ook bezig met het krachtiger en absoluter opdelen in compartimenten van de menselijke geest, en dat is het tegenovergestelde van helen en verbonden maken.

Gevoel voor timing versus hokjesdenken

Het betoog van Nichols is nogal technisch en misschien lastig te volgen, maar dergelijke informatie hoef je niet volledig met je fysieke brein te verwerken. Je wist immers al dat jouw geest niet in je lijf zit, er wel aan vast zit maar zal voortbestaan als je fysieke lijf het begeeft. Het idee dat jouw geest zich 'net om het hoekje' in een andere dimensie bevindt en zich van daar uit met jouw brein verbindt, kan je dan aannemelijk vinden of niet.

We maken hier muziek die hard of zacht kan zijn, maar het goed of slecht functioneren van onze geest in deze dimensie heeft alles met timing te maken. In het dagelijks leven wordt de mens echter geprogrammeerd om een hokjesdenker te zijn, om zijn geest uitsluitend in kleine compartimentjes actief te laten zijn, en niet verder te kijken dan zijn neus lang is. Veel mensen kunnen zo inderdaad probleemloos functioneren in de materiŽle wereld.

Het indelen van je werkelijkheid

Omdat de geest meestal vanuit die aparte compartimenten en slechts tweedimensionaal functioneert, kunnen veel mensen zich niet eens bewust worden van onverenigbare tegenstrijdigheden in de informatie die ze als "betrouwbaar" hebben opgeslagen. Onze Mind Controllers weten dat maar al te goed.

Neem het voorbeeld van iemand die aan achtervolgingswaanzin lijdt. Deze persoon "gelooft" dat hij wordt achtervolgd, terwijl dat niet zo is: het is een waanbeeld. Hoe kan zo'n persoon, als hij werkelijk wordt achtervolgd, dit aan iemand anders duidelijk maken? Het antwoord is dat dit niet meer mogelijk is, want de gedachte dat deze persoon aan waanbeelden lijdt en dus "altijd gelooft" dat hij achterna wordt gezeten, sluit de mogelijkheid uit dat dit werkelijk gebeurt. Het vakje of compartiment van waaruit je geest opereert, projecteert jouw "eigen" werkelijkheid. En als je geen compartimenten met elkaar kunt verbinden, ontstaat er geen overzicht, inzicht of begrip.

Zo hebben onze Mind Controllers de mensenmassa ook geprogrammeerd met betrekking tot "samenzweringstheorieŽn." Een samenzweringstheoreticus gelooft in allerlei onzinnige, vergezochte, buitensporige theorieŽn. Men hoeft in de media maar het woord "samenzweringstheorie" te laten vallen en het maakt niet meer uit wie er aan het woord komt of wat deze persoon te melden heeft: hij of zij zal door de meeste lezers of kijkers niet meer worden geloofd. Want in hun werkelijkheid is er geen plaats voor samenzweringsfeiten. Het feit dat de geschiedenis veel werkelijke samenzweringen kent, stoort hen niet, want deze tegenstrijdigheid blijft voor hen volledig buiten beeld.

Conclusie

De specialisten die zich werkelijk bezig houden met de werking van de menselijke geest via het fysieke brein, zijn niet onze psychologen en psychiaters, maar specialisten op het gebied van Mind Control en social engineering. Nee, er zijn geen cursussen of universitaire studies Mind Control waar u zich voor kunt inschrijven. Het is namelijk de bedoeling dat u dagelijks wat blijft doorblŤren over zaken die er niet toe doen.

We worden nu door de media bestookt met zo veel idiote en belachelijk gemanipuleerde informatie dat het zelfs dommelaars begint op te vallen. Maar toch zal de massa zal niet zo maar opstaan. Al die compartimentjes, hŤ.

Een Iers gezegde is dat je een mens kunt bespelen als een viool. Het besef dat onze persoonlijkheid in deze werkelijkheid manipuleerbaar is, bespeelbaar als een viool, vaak zonder dat we de muziek zelfs maar kunnen horen, kan ons weerbaarder maken.

Als je het dagelijks leven als een zinloze sleur ervaart,
en informatie uit de media als corrupt en absurd;
Als je beseft je dat je hier gevangen zit en niet weg kunt,
en je je niet verbonden voelt met de meeste mensen om je heen:
weet dan dat dit alles jou maakt wie je bent;
juist dat verbindt je beter met jouw geest die lak heeft aan hokjes.

Nu de waanzin deze wereld in zijn wurggreep houdt,
besef jij dat dit jouw thuis niet is en dat deze ellende eindig is.
Dit besef is wat jou, na duizenden dagen in talloze levens,
nog steeds verbindt met jouw echte familie.


Lieve vrienden, houd vol.

Juli 2014


Wegvallende sluiers

Home