Visies op bezetenheid, deel 9b
Mind control, persoonlijkheid en bezetenheid


Op deze pagina:
Wat is persoonlijkheid?
John Gittinger
PAS: Personality Assessment System
De drie dimensies van het PAS-Systeem
Soft files
Mind control: herinrichten van de menselijke geest
MPD/DID
De Kern of Spirit blijft verstopt
Demonen en drugs
SRA: Satanic Ritual Abuse
Samenvatting en overdenkingen

Wat is persoonlijkheid?

We veronderstellen dat iedereen weet wat het is: persoonlijkheid of karakter. Maar juist psychologen en psychiaters werken met misleidende informatie en daar is een reden voor. Het is namelijk niet de bedoeling dat bewustere lichtwezens in de gaten krijgen hoe manipuleerbaar en voorspelbaar een menselijk energiesysteem eigenlijk is. We worden aangemoedigd om ons te identificeren met "onze" persoonlijkheid, het voorgeprogrammeerde bewustzijn dat ons leven in deze Virtuele Werkelijkheid moet leiden. Want als we beseffen dat wij als spirit een lichaam en lichaamsbewustzijn moeten zien te beheren en besturen, dat voorgeprogrammeerd en herprogrammeerbaar is, begrijpen we ook beter hoe we ons in spirituele zin kunnen verdedigen en handhaven.

John Gittinger

(Bron: Springmeier en Wheeler)
Kennis over de programmeerbaarheid en manipuleerbaarheid van onze lichamen wordt doelbewust onderdrukt. De meest succesvolle onderzoeker van persoonlijkheid werkte voor de CIA.

John Gittinger werd geboren in 1909 en raakte in 1950 verbonden met het MK Ultra mind control project van de CIA. Hij had een onverzadigbare drang om de menselijke persoonlijkheid te doorgronden. Zijn bijdrage aan het mind control onderzoek hing samen met het kunnen bepalen van geestelijke en mentale vaardigheden van mensen. En omdat zijn werk in dienst van mind control projecten gebruikt werd, was het niet openbaar. In 1974 verscheen er een artikel waarin men zich afvroeg waarom zijn onderzoek naar de menselijke aard toch zo uiterst geheim was... Gittinger mocht namelijk niet met journalisten over zijn werk praten.

John Gittinger ontwikkelde het PAS-systeem. De kern van zijn onderzoek en bevindingen is nog steeds geheim; algemeenheden zijn wel bekend geworden. Programmeurs maken gebruik van deze kennis bij het programmeren van diverse alters (deelpersoonlijkheden). Bepaalde slaven hebben meer dan duizend alters.

PAS: Personality Assessment System

Het PAS-systeem evalueert menselijk gedrag en kan toekomstig gedrag met grote nauwkeurigheid voorspellen. Volgens Gittinger zelf is zijn systeem tot bijzonder veel in staat.

Het PAS-systeem geeft aan op wat voor soort stimuli van binnenuit en van buitenaf een persoon hoogst waarschijnlijk zal reageren, en wat voor soort maatregelen hoogst waarschijnlijk tot gedragsverandering zullen leiden. Het geeft inzicht in de innerlijke, sociale en onpersoonlijke omgevingen waarbinnen een persoon de grootste kans heeft efficiŽnt te functioneren. Het geeft aan welke omstandigheden stressvol zullen zijn voor deze persoon en voorspelt hoe hij daarop zal reageren; ook niet-functionele reacties waaruit blijkt dat hij zich niet goed kan aanpassen, zijn te voorspellen.

Het PAS-systeem zegt dus niet alleen hoe iemand hoogst waarschijnlijk zal reageren onder bepaalde omstandigheden, maar voorspelt ook hoe hij of zij zal compenseren en zich aanpassen onder sociale en andere omgevingsdruk. Het voorspelt hoe de persoonlijkheid zich onder druk zal ontwikkelen en aanpassen. Ook biedt het systeem een procedure aan om de manier waarop iemand zich aan de buitenwereld presenteert (de zgn. oppervlakte-persoonlijkheid of contactpersoonlijkeid) te kunnen evalueren. Door inzicht in de kloof tussen die buitenkantpersoonlijkheid en de onderliggende persoonlijkheidsstructuur kan worden voorspeld hoeveel spanning, conflict en angst dit oplevert.

De drie dimensies van het PAS-systeem

Er zijn drie hoofdcategorieŽn of dimensies waar mensen na hun geboorte al in geplaatst kunnen worden.

1) De E-I dimensie: Op de buitenwereld gericht of naar binnen gekeerd
De eerste dimensie is de E-I-dimensie : externalizer of internalizer. De Internalizer heeft de neiging naar binnen te keren en zich af te zonderen van zijn omgeving. De Externalizer keert zich juist naar buiten en kan zich niet goed van zijn omgeving afscheiden; hij gaat erin op. De I-persoonlijkheid was een lieve baby, terwijl de E-persoonlijkheid liever handelt dan nadenkt, als baby erg nieuwsgierig was en allerlei eisen stelt aan zijn omgeving.

De psychologie heeft dit onderscheid ook ontdekt en spreekt over mensen die extravert (naar buiten gekeerd) of introvert (naar binnen gekeerd) zijn.

2) De R-F dimensie: R = Regulated, F = Flexible
Een R-persoon kan van alles uit zijn hoofd leren, maar begrijpt vaak totaal niet wat hij heeft geleerd. Een F-persoon moet iets eerst begrijpen voor hij het gaat leren. R-kinderen kunnen eenvoudig piano leren spelen, maar de grote concertpianisten zijn F-kinderen die echte volhouders zijn.

3) De A-U dimensie
A kan worden omschreven als charismatisch, terwijl niemand een U-persoon ziet staan. Obama is een toneelspeler en een goed voorbeeld van een sterke A-persoonlijkheid. Men luistert naar hem en gelooft wat hij zegt; die overtuigingskracht zit in zijn persoonlijkheid ingebakken.

IFU-kinderen zijn vaak autistisch.
IRU- kinderen zijn schizofreen.
De combinatie IR en IF hoort bij persoonlijkheden die graag in een fantasiewereld leven.

Een kind kan op drie manieren met zijn oorspronkelijke persoonlijkheidscomponenten om gaan. Hij kan ze tot uitdrukking brengen, hij kan ze onderdrukken of hij kan ze verdringen. Onderdrukken gebeurt min of meer bewust, bijvoorbeeld onder druk van de omgeving, of met inzet van de eigen wil. Als een eigenschap is verdrongen zit hij in het onderbwustzijn begraven en ben je er niet meer van bewust dat je dat hebt gedaan. Er zijn twee perioden in het leven van een kind waarin hij zijn persoonlijke neigingen goed kan leren onderdrukken of verdringen. De eerste periode heet compensatie, de tweede aanpassing.

Als een kind bijvoorbeeld gestraft wordt voor een bepaalde karaktereigenschap en onder druk staat om te veranderen, dan kan zijn mind besluiten zijn gedrag aan te passen.

Het echte PAS-systeem is zeer gedetailleerd. Het activiteitenniveau van een persoon op elk punt in zijn leven kan ook worden gemeten. De intensiteit van scores kan worden aangeven. In theorie onderscheidt het systeem 1,728,000 typen mensen! De CIA werkt met 40 patronen waar een getraind waarnemer op kan letten. Baby's van 18 maanden kunnen al worden ingedeeld in categorieŽn door hersengolven te meten. Een EEG (elektro-encefalogram) kan tevens worden gebruikt om te bepalen in wat voor bewustzijnstoestand het brein zich bevindt.

Soft files

Geheime diensten werken nog steeds met gegevens over mensen die terug te voeren zijn naar dit PAS-systeem. Een handboek dat in latere jaren is geschreven voor militaire geheime diensten gaat over het 'beheren' van mensen. Men speelt in op hun onderbewuste verlangens. Als bekend is wat iemand graag in zijn leven wil bereiken, kan hij worden gemanipuleerd. De informatie wordt opgetekend in zogeheten 'soft files', zachte archieven die officieel niet bestaan.

Er zijn negen gebieden die in de gaten worden gehouden om te zien of ze op dat moment belangrijk zijn voor eventuele slachtoffers.
1) emotionele zekerheid 2) erkenning van de eigen inspanning of bevestiging van eigenwaarde 3) creatieve uitingen 4) gevoel van persoonlijke macht 5) gevoel ergens vandaan te komen en bij te horen 6) onsterfelijkheid 7) strelen van het ego 8) liefde in al zijn verschijningsvormen 9 ) nieuwe ervaringen.

Als je iemand wil manipuleren, moet je zijn zwakheden kennen en zijn reactiepatronen kunnen voorspellen. Dan ben je een eenvoudige prooi.

Mind Control: herinrichten van de menselijke geest

Het doel van de Mind Contollers is om de Mind om te bouwen tot een systeem dat volledig bestuurbaar wordt door de interne opgelegde programma's, en ook van buitenaf. De Mind wordt eerst verbrijzeld in kleine stukjes, die een vaste structuur krijgen. Vroeger gebeurde dat uitsluitend door trauma op sadistische wijze te veroorzaken; tegenoordig zijn er moderne technologieŽn beschikbaar die hetzelfde effect hebben. Alle kleine onderdeeltjes van die structuur krijgen een eigen taak, en een aantal delen ervan worden geprogrammeerd tot volledige persoonlijkheden. De afgesplitste delen van de mind worden alters genoemd.

Er zijn verschillende mogelijkheden om iemands bewustzijnstoestand te veranderen, maar de meest populaire manier van de Programmeurs is het gebruik van drugs in combinatie met hypnose.

Een mind control slaaf wordt al in de baarmoeder aangevallen. Het traumatiseren gebeurt systematisch en door alle levensfasen heen. Alle elementen die deel uitmaken van een 'normale' persoonlijkheid worden het kind ontnomen: een normale familiegeschiedenis, persoonlijke geschiedenis, herinnering aan persoonlijke vaardigheden, talenten en de mogelijkheid een normaal zelfbeeld op te bouwen. De Programmeurs werken met stukjes van de geest/mind, en kunnen die elke persoonlijkheid geven die ze maar willen.

Programmeringen worden laag na laag na laag ingebracht. De bekende verdeel-en-heerstactiek wordt toegepast op het brein en de mind: elk afgesplitst deel of alter is maar een fragmentje van het geheel en heeft geen overzicht. De meeste alters worden afgeschermd, er wordt een speciaal fragment gemaakt dat de herinnering aan het trauma op zich neemt zodat de alter die naar buiten treedt dat niet meer weet. Hoe kan een schroefje in opstand komen tegen de hele machine? Waarom zou het in opstand willen komen, als het niet begrijpt wat er gebeurt? Het inleggen van al die programmeringen heeft volgens de programmeurs alles te maken met kennis van de Kabala (Levensboom; dit is kennis over de relatie tussen verschillende dimensies in deze duistere materiŽle schepping) en demonologie.

Een bekende mind control onderzoeker en programmeur was Mengele. Ook hij werkte met magie gebaseerd op kennis van de Levensboom.

MPD/DID

(= Multiple Personality Disorder;
heet tegenwoordig Dissociative Identity Disorder)
Volgens de Matrix V auteur wordt MPD veroorzaakt door een stoornis in het fysieke lichaam, die tot gevolg heeft dat het bewustzijn van parallelle levens contact kan maken met deze incarnatie. Hij beweert dat er verder weinig aan de hand is omdat het versies van jezelf betreft, die allemaal deel uitmaken van jouw eigen Hoger Zelf.

De Freedom Teachings leren dat er soms tegengestelde essenties hetzelfde lichaam gaan bewonen omdat ze dat zelf samen zo hebben afgesproken. Maar als er sprake is van contractbreuk ontstaat er een gevecht om de besturing van het lichaam en kunnen tegengestelde persoonlijkheden zich door het lichaam heen manifesteren.

De oorzaak voor MPD/DID die Fritz Springmeier in zijn boek met Cisco Wheeler geeft is veel minder geruststellend. De Illuminati formule om een niet op te sporen complete mind-controlled slaaf te scheppen is een boek met een inhoud die voor de meeste mensen onverteerbaar is. Miljoenen mensen in de Verenigde Staten en Europa zouden zijn onderworpen aan Mind Control om hun wil te breken en gehoorzame slaven van hen te maken. Hun 'mind' of geest wordt hierbij versplinterd in geprogrammeerde delen die elkaars bestaan meestal niet kennen of erkennen.

De Kern of Spirit blijft verstopt

Het zogeheten Stockholm-syndroom is het merkwaardige verschijnsel dat iemand die gegijzeld wordt, sympathie gaat opvatten voor zijn gijzelnemer. Op dezelfde manier kunnen mensen die worden mishandeld en voor hun fysieke overleving overgeleverd zijn aan de goodwill van een gestoorde duisterling, zich aan hem gaan hechten. Het is niet iemands Kern, maar een getraumatiseerd alter dat die gehechtheid aangaat.

Programmeurs zullen ervoor zorgen dat hun slachtoffers hun identiteit als een spiritueel en moreel wezen zo snel mogelijk kwijt raken. Alters worden systematisch tot een ding of dier gemaakt, gedehumaniseerd, omdat ze dan in die zieke band met hun programmeur kunnen worden vastgeklonken.

Er wordt doelbewust gebruik gemaakt van gevoelens van schuld, schaamte, vernedering en kwaadheid. Bepaalde emoties zoals woede openen portalen voor demonische activiteit. De Programmeurs weten dat.

Wat de Programmeurs de Kern noemen, is de essentie van de niet-gespleten Mind die energie levert aan het Systeem. Die kern is geen programmeerbaar alter, maar de essentie die de Programmeurs verborgen houden. In de veertiger jaren van de vorige eeuw onderzochten de MC-onderzoekers wat er gebeurt als die Kern in contact kan komen met de Alters. Het bleek dat de Kern dan aan de slag gaat om de Mind weer te helen en de alters uit hun isolement te halen. Vandaar dat men nu zijn best doet om te zorgen dat de Kern verborgen blijft en geen contact heeft met de alters. Om anderen en met name therapeuten om de tuin te leiden worden bepaalde alters geprogrammeerd met het idee dat zij de Kern zijn.

Demonen en drugs

Fritz Springmeier heeft van verschillende programmeurs te horen gekregen dat als iemand wil begrijpen hoe mind control gebaseerd op trauma functioneert, hij moet inzien dat er demonen bij komen kijken.

Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen gewone bezetenheid door een demon en MPD. Een aantal psychiaters in India heeft vastgesteld dat MPD in India niet voorkomt; gevallen van demonische bezetenheid maar al te vaak. MPD wordt voornamelijk in het westen, in Europa en de Verenigde Staten aangetroffen. Dat klopt, want dat is het werkterrein van de Mind Control experimenten.

De programmeurs hebben het effect van drugs op de wilskracht uitgebreid onderzocht. Magie, drugs en demonologie gaan hand in hand. Door drugs wordt de wil uitgeschakeld die bezetenheid kan voorkomen. Cocaine, hash, alcohol, en vele synthetische drugs en 'medicijnen' kunnen slaven maken van mensen.

Fritz en Cisco hebben heel wat te melden over demonologie. De meest weerzinwekkende beschrijvingen van bloedrituelen en menselijke offers zijn hier weggelaten:

"Demonen worden aangetrokken tot de 'lucht' van mensen. Steden zijn magneten voor demonen. Als ze een persoon of groep mensen aanvallen, is de gewoonlijke tactiek problemen te veroorzaken in het leven van die persoon. Wie wanhopig is, geraakt in een gemoedstoestand waarbij hij alle hulp aanneemt die zich aandient. Zo maken mensen vaak zonder dat ze het beseffen afspraken of contracten met demonische krachten."

"Sterke demonische manifestaties vinden gewoonlijk plaats rond festivals, ceremonies, rituelen en bedevaarttochten die dagelijks over de hele wereld plaatsvinden. Door tradities en rituelen kan Satan zijn kracht behouden. Wie de leugens van het duister gaat doorzien en er van los probeert te komen, zal worden aangevallen."

"In de occulte wereld is de hele studie van demonen verbonden met geometrische vormen die dienen als aandachtspunten voor demonen, en als portalen waarlangs een demon het menselijk lichaam kan betreden. Een demon hoeft zich niet te materialiseren op het fysieke vlak om een lichaam binnen te komen. Geometrische vormen die demonen aantrekken worden geplaatst in het innerlijke landschap van de slaven. De wil van de persoon speelt ook een rol bij het binnenlaten van de demonen."

Door iemand te martelen kunnen demonen zich aanhechten. Seks en bloedoffers dienen om machtige demonen aan te trekken. Bepaalde machtige demonen kunnen alleen worden gemanipuleerd door bloedoffers. Het is bewezen dat als bepaalde bloedlijnen generatie na generatie slachtoffer zijn van Mind Control, de demonen die hun lichamen in bezit kunnen nemen door de eeuwen heen steeds machtiger worden.

"Alle chakrapunten, en alle openingen van het menselijk lichaam kunnen als portalen dienen. Zowel de Illuminati als de Christelijke Verlossers van demonen zijn het met elkaar eens dat de mond, oren, neus, anus en vagina portalen zijn. Als krachtige demonische energie het lichaam betreedt ervaart men dat als een brandend gevoel."

"De Kabala heeft instructies voor gemeenschap met demonen. Theurgie is de vaardigheid demonen op te roepen; ze heten Engelen van Licht, genii, elementalen etc. Demonen laten zich betalen met bloed. Door het bloed uit bepaalde lichaamsdelen te mengen worden specifieke demonen aangetrokken."

"Een belangrijk ritueel dat het slachtoffer moet ondergaan is de rituele doop waarbij het kind aan Satan (Set) wordt gegeven. De slaven worden gedwongen contracten te tekenen en tijdens rituelen een eed af te leggen."

"Elk gebied op aarde heeft zijn eigen demonische verbindingen. De belangrijkste aardespirits zijn de oorspronkelijke. In de VS zijn dat Indianen. Dergelijke spirits kunnen ideeŽn aandragen om de programmeringen binnen dat gebied effectiever te maken. Elk gebied heeft zijn godheden en spirits die heersen over valleien, huizen en naties. Ze oefenen hun invloed uit op de mensen die in hun gebied wonen."

"Een bepaalde Programmeur maakte het weinig uit dat zijn slaaf in therapie ging, maar wond zich behoorlijk op toen hij een uitdrijving kreeg. Programmeurs zijn zelf ook bezeten; verschillende alters hebben geen persoonlijkheid maar geven een demon toegang tot het lichaam. Vaak vechten die demonen onderling om de macht over het lichaam."

"De hoogste posities worden gegeven aan mensen die al generaties lang over buitengewone demonische krachten beschikken. De innerlijke wereld van een Monarch slachtoffer is langs demonische patronen gestructureerd."

"Wat wij waanzin noemen heeft alles te maken met demonen."

SRA: Satanic Ritual Abuse

Springmeier, Michael Tsarion en Jordan Maxwell zijn een paar van de onderzoekers die waarschuwen dat de ellende in deze wereld voor een groot deel kan worden teruggevoerd naar de vereerders van de duisternis, die onder veel namen bekend staan. Het zijn vereerders van Saturnus, Satan, Moloch, Sanat Kumara; ze aanbidden het Neplicht van deze kunstmatige schepping: de zon. Die zonne-energie of het vuur wordt ook de kundahlini-kracht genoemd.

"De vele verschillende groepen die verantwoordelijk zijn voor SRA noemen Satan meestal niet bij die naam. Ze maken afspraken met Baphomet, Rex Mundi (Koning van de Wereld), Belair of Lucifer, de Vader van het licht, God, Kali; er is zelfs een demon die Jesus Christus heet. Niet te verwarren met de echte Jesus natuurlijk."

De wereld van psychiaters en psychologen is zo ver geÔnfiltreerd, dat de meeste "hulplijnen" vervuild zijn. Er zijn groepen die zich Christelijk noemen en beweren dat ze slachtoffers van Satanisch ritueel geweld helpen; maar ze zijn opgericht om te voorkomen dat de massa de verhalen van de slachtoffers echt zal geloven.

Alle Satanisten hebben Alters die licht, goed, vriendelijk, zachtaardig, filantropisch etc. kunnen overkomen en dienen om naar buiten te treden. Die deelpersoonlijkheden zijn niet op de hoogte van de verschrikkingen die door dieper gelegen satanische alters en demonen worden uitgevoerd door hetzelfde lichaam. Het is dus niet zo dat ze in hun eigen leugens geloven; ze weten gewoon niet wat er gaande is! Wat hen betreft liegen ze niet. Als ze lastige vragen zouden gaan stellen, zijn ze geprogrammeerd om verward te raken of angstig te worden, en vast te lopen binnen het eigen Systeem.

Samenvatting en overdenkingen

De persoonlijkheid van mensen wordt gevormd door voorgeprogrammeerde basisinstellingen, die al bij de geboorte meetbaar zijn. Deze basisinstellingen kunnen onder druk van de omgeving (opvoeders, gezin, leraren, vriendenkring) worden onderdrukt of aangepast. De Kern of het eigen bewustzijn kan bij sommigen ook invloed uitoefenen. Programmeurs zorgen ervoor dat die Kern wordt afgezonderd en geen macht over het lichaam en de incarnatie krijgt.

Trauma's vormen zwakke plekken in een afweersysteem en er zijn geen mensen zonder trauma's. Dat betekent dat astrale invloed van duistere krachten in elk lichaamssysteem zijn invloed kan uitoefenen. Soms is het echte bewustzijn nog van invloed op het leven dat men leidt, af te meten aan iemands wilskracht. Wanneer demonen het overnemen en het fysieke bestaan wordt overspoeld met verslavingen die de wilskracht aantasten, kan het bewustzijn in gevaar komen en zich verliezen in het duister.

De massa wordt via tv-series geprogrammeerd met het idee dat het "duister" van deze planeet wordt veroorzaakt door enkelingen, eenzame gekken of godsdienstwaanzinnige terroristen. Al die scrime-scene-invesigations en DNA-onderzoek- programma's gaan over zwaar gestoorde mensen, moordenaars en sadisten die in afzondering werken. Wereldwijde kinderhandel, slavenhandel, mensenoffers en SRA zullen voor de menigte misschien wel bestaan, maar dan op zeer kleine, verwaarloosbare schaal.

De New Age beweging promoot een doorlopende toestand van dissociatie waarbij men zich zo happy mogelijk moet voelen in een schijnwereld. Het is zeker niet zinvol om jezelf steeds met ellende te confronteren; je mag zeker dingen doen om je dagelijks leven dragelijk te maken en Je hebt de verantwoording voor het frequentiebeheer van al je lichamen. Maar wie ontkent dat het kwaad echt bestaat en gelooft dat het lijden hier zinvol is, kan geen spirituele krijger meer zijn.

Het boek van Springmeier en Wheeler, en enige jaren geleden het boek van Cathy O'Brien en Mark Philips, kon ik echt niet in een ruk uitlezen. De informatie is erg belastend, niet alleen in spirituele zin, maar ook voor je getraumatiseerde fysieke lichaam. Maar het besef dat zo veel lijden in deze werkelijkheid kan worden veroorzaakt, helpt je herinneren dat het een goede zaak is dat het einde in zicht is.

Houd stand tegen het duister tot het bittere einde. Mijn gevoel zegt dat de Reddingsmissie goed verloopt, maar dat het doel is om nog zo veel mogelijk gevangen en verstrengeld bewustzijn te redden voor die stekker er definitief uitgaat. Als iets echt zeer doet, dan is dat het besef dat veel onschuldig lichtbewustzijn hier ten onder is gegaan. Om nog te redden wat er te redden valt moeten er keuzes worden gemaakt die niemand zou willen maken. Het idee dat lichtwezens die het al zo lang hebben volgehouden op het laatste moment toch nog onderuit kunnen gaan is schrijnend. Houd dus vol en verslap niet, juist met die eindstreep in zicht!


Visies op bezetenheid 10: Alledaagse vormen

Bezetenheid, overzicht

Home