Visies op bezetenheid
Deel 6

Bezetenheid: een kwestie van perspectief

Ook de 'rechtmatige' bewoner van een lichaam houdt het als het ware bezet. Uit astrale observaties concludeert Robert Bruce dat de spirits van mensen die incarneren, het lichaam van een haarloze menselijke aap in bezit nemen. De mechanismen die bij deze in bezitname gemoeid zijn, worden door Negs, negatieve entiteiten, behoorlijk uitgebuit.

Tijdens een van zijn astrale reizen ontdekte Bruce per ongeluk hoe hij het lichaam kon binnendringen van iemand die gewoon wakker was. Als hij dat had gewild, had hij dat lichaam 'bezet kunnen houden'. De informatie over deze techniek heeft hij nooit verspreid omdat het hem overduidelijk was hoe die zou kunnen worden misbruikt. Hij heeft wel nader onderzoek verricht en kwam tot de conclusie dat ongeveer 10% van de bevolking op die manier kon worden binnengevallen door iemand met een astraal lichaam. Mensen met een sterke wil zijn niet ontvankelijk voor deze aanvallen.

Bruce onderscheidt twee soorten bezetenheid. De eerste is onmiddellijke bezetenheid, die mensen zullen ervaren als een (paniek)aanval. De Neg legt tijdelijk beslag op het lichaam van de persoon en verdwijnt daarna weer. De tweede vorm is progressieve bezetenheid, die hij in vier fasen beschrijft. Hoe veel tijd er ligt tussen het eerste contact en complete overname wisselt sterk. Het gaat soms om dagen of weken, maar bepaalde typen Negs nemen jaren en jaren de tijd. De weerstand die het slachtoffer biedt is ook een factor.

Er is volgens Bruce een duidelijk verschil tussen iemand die last heeft van neigingen of impulsen die door Negs worden ingegegven, en iemand die al echt bezeten is. In het laatste geval kan geen effectieve weerstand meer worden geboden.

Amitakh: bezetenheid van een chakra

(Uit: Promenade, april 2008) "Alcohol, drugs en intense negatieve emoties kunnen vervuilen, blokkades veroorzaken en de energiecentra (chakra's) verzwakken. De etherische beschermlaag kan daardoor zo 'los' komen te zitten dat ongenode gasten het energieveld binnen kunnen dringen, of erger, een van de chakra's in bezit nemen. Als dat gebeurt kan een astraal wezen zijn slachtoffer manipuleren, be´nvloeden of geheel beheersen.

Een astrale entiteit die veel van alcohol houdt, kan een geheelonthouder zo be´nvloeden dat hij aan de drank raakt. Iemand die nooit heeft gegokt begint opeens met gokken. Nu de dimensies ineen storten, worden mensen kwetsbaarder voor astrale aanvallers en bodysnatchers."


Amitakh beschrijft hetzelfde als Robert Bruce. Wanneer iemand de grip op zijn leven verliest kan bezetenheid de oorzaak zijn. Wanneer het proces van bezetenheid nog niet voltooid is, kan het slachtoffer de invasie nog bestrijden door inzet van zijn wilskracht. Maar als de bezetting volledig is, wordt het moeilijk om de indringers de deur te wijzen.

Bezetenheid van een chakra vertaalt zich in de praktijk naar buitengewoon zwakke plekken in iemands persoonlijkheid of verslavingsgedrag. Mensen die bijvoorbeeld als een razende tekeer gaan wanneer ze een woedeaanval krijgen, zijn tijdens zo'n aanval letterlijk buiten zichzelf van woede. Het demonisch bewustzijn leeft zich uit terwijl de oorspronkelijke bewoner van het lichaam buiten spel wordt gezet.

Het herkennen van je eigen schaduw

Wanneer bewustzijn zich door jouw lichaam uitleeft, is het van belang dat je verantwoording neemt voor je eigen schaduw. Mila benadrukt steeds dat het kwaad dat zich door jou heen manifesteert, daar de kans toe krijgt omdat er karma voor is. Met andere woorden: je hebt zelf iets misdaan, waardoor dit duister zich met jou kan hebben verbonden. Deze zienswijze houdt in dat de persoonlijke schaduw van ieder mens groot is, veel groter dan hij aankan.

Als ik het heb over het 'niet aanvaarden van karma' dan bedoel ik daarmee, dat je wel te maken krijgt met karmische patronen, maar dat je de oorzaak voor het ontstaan ervan niet zonder onderscheid op je eigen schouders moet leggen. Zo is het menselijk lichaam ontworpen om niet oud te worden en snel gebreken te kunnen vertonen, en je hoeft niets gedaan te hebben om dat te hebben 'verdiend'.

William Baldwin, in Close Encounters of the Possession Kind, beschrijft dat tijdens zijn regressie- en hypnosesessies blijkt dat vrijwel ieder mens te maken heeft met onwelkome binnendringers. Hij spreekt liever over aanhechtingen door spirits dan over bezetenheid. De therapeut moet onderscheid kunnen maken tussen subpersoonlijkheden die deel uitmaken van de persoon zelf, en parasitaire aanhangsels.

Zo'n aanhangsel is een wezen zonder fysiek lichaam: een spirit, ziel, entiteit, buitenaards wezen, natuurwezen. Dat kan versmelten met het onderbewustzijn van zijn gastheer, waardoor hij bepaalde gewaarwordingen of symptomen kan opwekken in het lichaam. Sommige aliens beweren dat ze al incarnatie na incarnatie aan dezelfde persoon vast zitten.

Verantwoording nemen voor je eigen schaduw is belangrijk. Als je er een gewoonte van maakt om entiteiten maar overal de schuld van te geven, zonder jouw eigen gedrag en motieven nog grondig te onderzoeken, zit je op het verkeerde spoor. Maar wie de schuld voor aanvallen en ziekte altijd bij zichzelf zoekt maakt zijn persoonlijke schaduw groter dan hij is. Daarom is kennis over het gedrag en tactieken van het duister zo nuttig: het helpt jouw onderscheidingsvermogen ontwikkelen.

Amitakh: bezetenheid door kunstmatig bewustzijn

(November 2009) "De volgende fase van de plannen van de Anunnaki betreft het aanbrengen van kunstmatig bewustzijn bij veel mensen. Als dat is gebeurd blijft van de hybride mens niets anders over dan het fysieke lichaam, dat bestuurd zal worden door kunstmatig bewustzijn dat de Anunnaki hebben ontworpen. Het komt erop neer dat de aardse mens in de toekomst biologische robots worden die de Anunnaki Achterblijvers dienen.

Wanneer dat kunstmatige bewustzijn het lichaam binnenvalt, zal het menselijk bewustzijn het lichaam verlaten, of het zal met geweld worden uitgezet of worden onderdrukt. De meeste lichamen zullen die wisseling van bestuurder niet opmerken. Ze zullen zich bijna net als voorheen gedragen, maar wel betere slaven zijn geworden voor hun Anunnaki meesters."


Amitakh: bezetenheid door buitenaards bewustzijn

Als een groep buitenaardsen besluit te verhuizen, dan kunnen ze dat volgens Amitakh doen door hun lichaam mee te nemen naar de plek van bestemming. Een andere methode die Nederlanders met hun trotse koloniale verleden zal aanspreken, is dat ze nieuw gebied binnenvallen en daar hun vlag planten. Met andere woorden, het bewustzijn van bepaalde buitenaardse groeperingen kan verhuizen door hun oude lichamen te verlaten en nieuwe lichamen te gaan bezetten op de uitgekozen plaats van bestemming.

Een groep die op deze manier te werk gaat zijn de Masa-Karas. Als ze het nieuwe lichaam betrekken, kunnen ze de oude bewoner ofwel verdrijven, ofwel onderdrukken. Volgens Amitakh raken tijdens dit proces het lichaam en vooral de hersenen van de gastheer zwaar beschadigd. Wanneer ze daarna het lichaam weer verlaten omdat ze opnieuw verhuizen, zal het biologisch lichaam het moeten zien te redden zonder bewustzijn. In het andere geval moet het niet langer onderdrukte bewustzijn nu genoegen nemen met een zwaar beschadigd lichaam en ondermaats presterende hersenfuncties.

Amitakh: Verhuizend bewustzijn

Zowel lichtwezens als duisterlingen kunnen binnen het kader van hun eigen agenda of missie gebruik maken van de techniek van consciousness swapping, waarbij bewustzijn een lichaam verlaat en een ander bewustzijn het gaat bewonen. Dit kan volgens afspraak, dus met instemming van de betrokken partijen gebeuren.

Dat wisselen van lichaam kan ook per ongeluk gebeuren. Er zijn meerdere verslagen van helderzienden die konden waarnemen hoe mensen na een auto-ongeluk of zelfs na een val met hun fiets uit hun lichaam werden geslingerd, waarna een astraal wezen zijn kans schoon zag het lichaam in beslag te nemen. Behalve na een ongeluk of val kan bewustzijn tijdens een narcose voor een operatie in een ander lichaam terecht komen, vooral als het hart even stil heeft gestaan.

Volgens Amitakh spreekt men soms ten onrechte van bezetenheid, terwijl er eigenlijk sprake is van een verhuizing. Bezetenheid betekent dat bewustzijn een bewoond lichaam binnenvalt en de bewoner onderdrukt. Maar als de oorspronkelijke bewoner niet meer in dat lichaam zit, dan is er volgens haar definitie geen sprake van bezetenheid.

Amitakh: Als er een wisseling van bewustzijn heeft plaatsgevonden zal dat niet direct opvallen. Het nieuwe bewustzijn gaat versmelten met de oude programmeringen die de vorige bewoner van het lichaam heeft ingebracht, en met het geheugen van het lichaam en de kennis van het fysieke brein. Het bewustzijn dat het lichaam nu bewoont kan meteen de taal spreken, familie en vrienden herkennen, en doorleven alsof er niets bijzonders is gebeurd. Maar na verloop van tijd gaat dat bewustzijn zich op zijn eigen manier uitdrukken. Dan is er wel een duidelijke verandering in de persoonlijkheid mogelijk. Als het nieuwe bewustzijn zich met geweld heeft opgedrongen kan het effect toch dramatisch zijn en direct worden opgemerkt.

Ook in dieren kan bewustzijn verhuizen. Amitakh beschrijft hoe een zwerfhond die ze had opgenomen opeens Engels tegen haar sprak. Het bleek dat een overleden vriend in staat was door het lichaam van de hond te spreken. Toen hij het lichaam weer verliet, was de hond weer een gewone hond. Zowel bij mensen als dieren kan het bewustzijn komen en gaan.

Amitakh: Evacuatie van lichtbewustzijn

Volgens Amitakh heeft er in november van het jaar 1999 een grootscheepse evacuatie plaatsgevonden. Alle levensvatbare Klasse IV-lichtwezens, met uitzondering van een aantal reddingswerkers en lichtwerkers, zijn toen geŰvacueerd en hebben de aarde verlaten. In sommige gevallen is daarbij het lichaam gestorven, maar meestal niet: de lichamen bleven als zombies achter.

Het ging dus om een evacuatie van bewustzijn, niet van de lichamen. Het doel van de missie was het redden van lichtbewustzijn uit deze helse griezelfilm. Daarna was de evacuatie van de klasse III-lichtwezens aan de beurt. (N.B. In de gnostische leer zijn klasse I de mineralen, klasse II het planten- en bomenrijk, klasse III de dieren, klasse IV zijn mensen en klasse V engelen en deva's.)

Capgras-waan

De klassieke psychiatrie die werkt met het beschrijven en behandelen van stoornissen, kent de Capgras-waan of het Capgras syndroom. De patiŰnt leeft dan met het waanidee dat zijn vriend, levenspartner, ouder of kind is vervangen door een 'bedrieger die er hetzelfde uitziet.' Alleen door de woordkeuze al klinkt de claim belachelijk en absurd.

Een getrouwde dame van 74 jaar was er opeens van overtuigd dat haar man was vervangen door een andere, onbekende man. Ze vertikte het om haar bed te delen met die bedrieger en vroeg haar zoon om een geweer. Toen men haar kwam ophalen om haar naar een inrichting te brengen, vocht ze als een tijgerin. Haar hele omgeving was ontdaan, want de vrouw stond niet bekend als labiel, was niet parano´de en had bovendien geen enkele moeite met het herkennen van al haar andere familieleden en bekenden. Maar daar hebben de psychiaters een oplossing voor gevonden: ze hebben haar geval opgetekend als een atypische psychose: een ongewone, niet-normale psychose, omdat de vrouw alle andere symptomen die mensen met wanen hebben, niet had. Maar een psychose was het toch, want wat zou het anders moeten zijn?

De psychopaat

De klassieke psychiatrie die 'oplossingen' zoekt in het chemisch beheren van allerlei stoornissen, heeft grote problemen met psychopaten. Het woord wordt niet gebruikt in de DSM-IV, het Grote Boek der Stoornissen, maar daar spreekt men wel over APD (Antisocial Personality Disorder, de Antisociale Persoonlijkheidsstoornis).

Een psychopaat is geen voorbeeld van bezetenheid in strikte zin, want de rechtmatige eigenaar van het lichaam is demonisch duister bewustzijn. Dat houdt geen lichtbewustzijn onderdrukt in hetzelfde lijf. Het is er gewoon alleenheerser over. Deze demonen liegen, bedriegen, manipuleren. Ze leven ten koste van anderen en dat is wie ze ook zijn, dus hebben ze daar geen enkele moeite mee. Slachtoffers zijn lekkere hapjes, energiebronnen die je kunt uitbuiten. Zwakheden van anderen zijn er om te worden uitgebaat. Ze houden van macht, aanzien en rijkdom. Ze hebben geen last van emoties, schuld of schaamte.

Er is een psychiater, Dr Kent Kiehl, die hersenonderzoek doet bij psychopaten in een gevangenis met behulp van magnetische resonantietechnieken. Hij maakt de gebruikelijke gedachtefout dat een mens wordt gestuurd door zijn brein, in plaats van de spirit of het bewustzijn te beschouwen als bestuurder van het lichaam, inclusief het brein. Hij is ervan overtuigd dat hersenonderzoek kan bewijzen dat psychopaten een hersenafwijking hebben die misschien chemisch of op een andere manier kan worden verholpen, waardoor ze weer normale mensen worden. Kent hoopt voor zijn onderzoek een nobelprijs te krijgen.

Psychiaters zijn het totaal niet met elkaar eens wat psychopatie veroorzaakt. Er wordt gespeculeerd dat er een genetische component een rol moet spelen, of verwaarlozing of misbruik. Men is het er wel volledig over eens dat deze stoornis bijzonder moeilijk te behandelen is. Ha! Dat is een understatement, want hij is gewoon helemaal niet te behandelen. Isoleren of verdoven kan wel, genezen niet. Een duister wezen kan door een pilletje of operatie niet veranderen in een lichtwezen. Hoe kan je een teek of een vampier ervan overtuigen dat het leven er voor hem beter uitziet als hij stopt met bloedzuigen?

De Psychopatentest


(Bron: Op het spoor van Psychopaten)
"Lees de vraag en geef je antwoord. Dit is geen strikvraag. Lees de gegevens, denk er even over na en geef antwoord. Niemand die ik ken kon het juiste antwoord geven."

Op de begrafenis van haar moeder ontmoet een vrouw een onbekende man. Ze is helemaal weg van hem. Ze vindt hem haar droomprins en ze wordt ter plekke smoorverliefd. Maar ze vergeet om zijn telefoonnummer te vragen en kan hem later niet opsporen. Een aantal dagen later vermoordt ze haar zus.

De vraag is: wat is haar motief voor de moord op haar zus?
Denk even na voor je antwoord geeft. Het antwoord staat onderaan de pagina.

Soorten overnames of verhuizingen

Samenvatting:

1) Een bewoond lichaam kan worden binnengevallen door een piraat die het lichaam gaat besturen en de huidige bewoner geheel of gedeeltelijk onderdrukt. Dit is bezetenheid en het komt veel vaker voor dan men vermoedt. Als de piraat onder dwang of door overreding het lichaam weer verlaat heet dat een exorcisme of uitdrijving.

2) Een bewoond lichaam kan worden binnengevallen door een piraat die de vorige bewoner eruit zet. Omdat we eraan gewend zijn onze spirituele identiteit met het biologische lichaam te verbinden, zullen velen deze overname toch als een vorm van bezetenheid beschrijven.

3) Een bewoond lichaam kan door een ongeluk of narcose tijdelijk onbewoond zijn, waardoor een astraal wezen het lichaam kan binnendringen en bezet kan houden. De oorspronkelijke bewoner kan soms niet terugkeren naar zijn lichaam.

4) Een bewoond lichaam kan worden binnengevallen door een piraat die de vorige bewoner onderdrukt. Als de piraat zelf weer verder trekt, blijft het lichaam bewoond maar beschadigd achter. Het is niet langer bezeten maar de eerste bewoner zal zich niet meer zoals voorheen kunnen uitdrukken.

5) Een bewoond lichaam kan worden verlaten door zijn enige bewoner en als een lege huls achterblijven. Het kan dan op de oude programmeringen soms nog redelijk blijven functioneren. Holle ogen, lege blik, alles op de automatische piloot: niemand thuis.

6) Zowel lichtwezens als duistere wezens kunnen afspraken maken om tijdens een incarnatie een ander lichaam te gaan bezetten of zelf te vertrekken uit een lichaam, dat dan door een binnenkomende spirit kan worden bewoond binnen het kader van een missie.

7) Klonen en andere lichamen die het product zijn van genetische experimenten kunnen worden bestuurd door kunstmatig bewustzijn, en zijn in spiritueel opzicht onbewoond. Er zijn kunstmatige wezens geproduceerd om door duistere wezens te kunnen worden bewoond en bestuurd wanneer hen dat uitkomt, tijdelijk of permanent.

8) Een bewoond lichaam kan mede worden bewoond door bewustzijn van velerlei oorsprong dat zich aanhecht. Doel van dat aangehecht bewustzijn kan zijn om de besturing van het lichaam over te nemen, maar dat is vaak ook niet het geval. Iemand kan een overledene onbewust uitnodigen om aan te hechten en mee te blijven liften door intense gedachten en gevoelens, zoals: 'Laat me niet alleen, laat me niet in de steek, kom toch bij me terug'. Dit zijn voorbeelden van open uitnodigingen.

Tot slot kunnen we stellen dat de moderne psychiatrie en psychologie met hun basisaanname van de mens die zou bestaan uit ÚÚn lichaam, ÚÚn bewustzijn, de plank wel heel vaak misslaan.


(N.B. Antwoord op de psychopatentest:
De vrouw hoopt dat de man weer zal opduiken op de begrafenis van haar zus.

Als je het juiste antwoord wist, dan denk je als een psychopaat. Deze test is bedacht door een Amerikaanse psycholoog die wilde kunnen vaststellen of iemand de mentaliteit van een moordenaar heeft. Hij legde de test voor aan grote aantallen moordenaars in de gevangenis en velen van hen gaven het juiste antwoord op deze vraag.

Dus als je het antwoord niet wist: gelukkig maar!)

Bezetenheid, deel 7: Uitdrijvingen

Bezetenheid, deel 1

Home