Visies op bezetenheid
Deel 4

Astrale reizigers en sjamanen aan het woord:
Matrix V over het Meervoudig Persoonlijkheidssyndroom
Een sjamaan over soul retrieval en uitdrijving
Robert Bruce over entiteiten die hun gastheer trainen,
overschaduwen, vier fasen van standaard bezetenheid

Matrix-V: MPS en parallelle levens

(Uit: Matrix V, Gold Edition)

Volgens de Matrix-V auteur zijn er meerdere soorten spelers op aarde geïncarneerd. De buitenaardsen zijn de duisterlingen die aan het spel verslaafd zijn en zich hier uitleven. Ze hebben steeds maar één enkele incarnatie tegelijkertijd in het Spel.

De Simultaanspelers evolueren veel en veel sneller, omdat ze al hun incarnaties tegelijkertijd beleven. Het Hoger Zelf verwerkt de informatiestromen uit elke incarnatie. Alle ontwikkelingsniveaus bevinden zich binnen het Zelf: de beginnelingen, de middenniveaus en tenslotte de gevorderden. De hogere niveaus kunnen beschikken over broodnodige informatie die door de lagere niveaus is opgedaan, waardoor alle ervaringen en bijdragen belangrijk zijn.

Vlak voor het Hoger Zelf besluit af te studeren en het Spel te gaan verlaten, wordt de Final Incarnation (de Laatste Incarnatie) ingezet, die alle andere incarnatiestromen helpt zich terug te trekken in het hoger zelf. Een aantal daarvan hebben een fysiek lichaam in de materie, en ander deel van die incarnaties leidt alleen een astraal bestaan. Deze Laatste Incarnatie kan over de informatie uit alle andere incarnaties beschikken; je zou die andere incarnaties parallelle levens kunnen noemen.

Soms gaat er echter iets mis. Het fysieke brein van een incarnatie op het materiële vlak kan op een bepaalde manier beschadigd raken, ofwel tijdens het geboorteproces ofwel door een andersoortig trauma. Het gevolg daarvan is dat informatie en bewustzijn uit je eigen parallelle levens dan opeens contact kan maken met het fysieke lichaam van die incarnatie en zich daar ook doorheen kan uitleven. Dit is niet de bedoeling, het is geen normale situatie, maar er is ook geen enkele reden om je er erg over op te winden want het zijn andere delen van je eigen Hoger Zelf.

De lagere en middenniveaus van ontwikkeling hebben veel meer moeite om hiermee om te gaan dan de gevorderen. Het Hoger Zelf kan ook besluiten om een dergelijke ervaring mee te willen maken, dus hoeft het niet eens een echt ongeluk te zijn.


Commentaar

De Matrix-V auteur heeft het hier over het Meervoudig Persoonlijkheidssyndroom (MPS), waarbij vaak sprake kan zijn van duidelijk te onderscheiden persoonlijkheden. Die kunnen hun eigen karakteristieken hebben en hoeven niet kwaadaardig of gewelddadig te zijn.

Maar als zo'n 'deelpersoonlijkheid' nou moorddadig of sadistisch is, hoe past dat dan binnen deze Spel-uitleg van de Matrix-V auteur? Daar laat hij zich niet over uit. Agressieve, wrede slechteriken zijn volgens hem buitenaardsen, met name de Reptilianen uit Orion of hondse strijders uit Sirius, die in machtsspelletjes verwikkeld zijn.

Overigens ben ik er wel van overtuigd dat interne informatiestromen afkomstig kunnen zijn van jouw eigen parallelle levens. Soms herken ik die als zodanig, en soms is het lastig de herkomst vast te stellen. Met het wegvallen van sluiers in deze tijd zullen steeds meer mensen in contact komen met hun parallelle levens. Maar wanneer zowel licht als duister bewustzijn dat tegengesteld is in essentie een lichaam wil besturen, dan noem ik dat in spirituele zin geen 'interne kwestie' binnen je eigen Hoger Zelf, zoals de Matrix V auteur dat doet. Het is een 'interne kwestie' binnen een biologisch lijf.

Het maakt enorm veel uit of je je met het duistere bewustzijn identificeert dat zich via jouw lichaam wil uitleven, of dat je met heel je wezen begrijpt dat jij dat duistere bewustzijn niet bent. Daarom is het zo essentieel dat je ook begrijpt dat je jouw lichaam niet bent, en dat ander bewustzijn ook contact kan maken met dat lichaam. Je kunt dan je spirituele integriteit blijven bewaken. Maar als je gelooft dat die lage gedachten en emoties van jou zijn, loop je het risico van een spirituele moordaanslag.

(Zie ook over MPS: Met z'n allen in je eentje, het Meervoudig Persoonlijkheids Systeem van Marlieke.)


Soul retrieval of uitdrijving

(Uit: Olga Kharitidi, een psychiater die sjamaan werd)

De kant van het sjamanisme dat binnen de New Age beweging populair is geworden, leert dat waanzin ontstaat doordat iemand een stukje van zijn ziel kwijt is. Het terugvinden of terugroepen van dat zieledeel, soul retrieval genoemd, zou dan genezing tot gevolg hebben. Genezing concentreert zich vooral op het terugvinden van jezelf.

Umai is een sjamaan die Olga Kharitidi in contact bracht met haar astale zelf, haar Tweelinggeest. Umai komt uit het Atai gebergte in Rusland. Waanzin of gekte wordt volgens haar niet alleen veroorzaakt doordat iemand zijn hele ziel of een stukje ervan kwijt is. De tweede manier is dat iemand overweldigd kan worden en in bezit genomen door een vreemde kracht. Ze benadrukt dat de sjamaan de oorzaak goed moet vaststellen.

Het kan dus zijn dat je iets kwijt bent, maar het kan ook zijn dat je ergens mee zit opgezadeld. Als je je concentreert op soul retrieval terwijl er sprake is van een vorm van bezetenheid, kan dat de aandoening verergeren. Een beschrijving van een uitdrijving door Umai volgt later.


Robert Bruce

Uit: Practical Psychic Self-Defence

Het beeld dat Bruce schetst van de risico's die babies lopen is niet fraai. Hij heeft waargenomen dat Negs, negatieve entiteiten, zullen proberen zich aan een baby te hechten wanneer zijn eigen energieveld nog zwak is en gemakkelijk binnen te dringen. Als dat gebeurt zal het kind in paniek gaan krijsen. Wanneer de aanhechting eenmaal heeft plaatsgevonden, en daar kan wel enige tijd overheen gaan, zijn er typen Negs die hun prooi dan jaren lang met rust kunnen laten, en hun verbinding sluimerend houden tot de baby volwassen is geworden.

Andere soorten Negs nemen het energieveld meteen in beslag en gaan de schaduwzijde van de persoonlijkheid van het kind vormen. Een klein kind dat voorheen vriendelijk en sociaal was, kan na de invasie dominant, wreed en egoïstisch worden.

Dit soort levenslange verbindingen zijn niet eenvoudig te verbreken. De moderne psychiatrie beschouwt die duistere karaktertrekken als die van de persoon zelf. De splitsing wordt vanzelfsprekend door de omgeving opgemerkt, maar het zou om twee kanten van één spirit gaan. Juist als iemand al van jongs af aan die twee kanten van zichzelf heeft laten zien, beschouwen we dat als kenmerkend voor die persoon. Ware kennis van wat karakter of persoonlijkheid is in relatie tot het sturende bewustzijn, is ironisch genoeg binnen de psychologie en psychiatrie niet ontwikkeld.

Wat de Freedom Teachings een Indigo-3 contract noemt, en de Dienaren van het Goddelijk Plan het liftend bewustzijn van achtergebleven, onderontwikkelde buitenaardse beschavingen, noemt Robert Bruce een aanhechting door een Neg die zijn gastheer of gastvrouw levenslang gezelschap zal houden. Pas als het lichaam sterft laat hij deze verbinding los.

Vooral in het westen waar kinderen allemaal gezegend zijn met hun eigen slaapkamer, zijn veel babies weerloos. Terwijl onze voorouders nog niet eens zo lang geleden werkten met allerlei vormen van afweer tegen kwade invloeden door de wieg en de slaapkamer van hun kinderen te beschermen, wordt al dat soort kennis nu afgedaan als achterlijk volksgeloof.


Robert Bruce: overschaduwing en bezetenheid

Als een andere spirit een lichaam tijdelijk overneemt tijdens het proces dat overschaduwen heet, kan je de volgende symptomen ervaren: het gevoel dat je valt, een gevoel dat lang kan aanhouden; een snelle hartslag, koude rillingen, verlammingsverschijnselen, golven van tintelende energie die door je ruggengraat omhoog lopen.
(N.B. Het gevoel dat je valt, wanneer je op bed ligt en probeert in te slapen, kan worden veroorzaakt doordat je astrale lichaam al was uitgetreden en werd gestoord, waarna het zich snel terugtrekt in je lichaam. Je ervaart het gevoel te vallen en wordt dan met een schok wakker. Dat heeft niets met overschaduwing te maken.)

Het gevolg van het overschaduwen is dat de persoonlijkheid verandert, heel subtiel of compleet. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze zichzelf niet zijn, vragen zich af wat er met hen aan de hand is of wat hun bezielt. Tijdens aanvallen vanuit het subtiele vlak (psychic attacks) is er vaak sprake van overschaduwing. Door het binnendringen van een andere spirit kan het lichaam een vorm van terreur ervaren en krijgen sommigen een echte paniekaanval waarbij hun spirit even helemaal uit hun lichaam wordt geduwd.

Wat mensen vaak niet beseffen, is dat degene die overschaduwd wordt vaak zelf niet het echte doelwit is. Lichamen van voornamelijk kunstmatige wezens maar ook van gevallen lichtwezens kunnen worden gebruikt om het echte doelwit aan te vallen. Dat echte doelwit kan een lichtwezen of een duister wezen zijn.

Volgens Bruce zijn seriemoordenaars, serieverkrachters en andere 'menselijke' monsters echt bezeten. Het duistere bewustzijn is naast de reguliere spirit een permanente bewoner van het lichaam. Er kunnen vaak allerlei hersenafwijkingen in het fysieke lichaam worden vastgesteld, maar het blijft een kip-ei vraag: zijn die afwijkingen ontstaan door demonische bezetenheid, of zou de hersenafwijking demonische bezetenheid hebben uitgelokt of mogelijk gemaakt?


Robert Bruce: conditionering door entiteiten

Veel Negs 'trainen' hun gastheer en misbruiken diens soms aangename, sociale persoonlijkheid als dekmantel voor hun duistere plannen. Als er sprake is van bezetenheid is niets wat je doet nog privé. De Negs zijn in staat de lichamen van hun gastheer zo te conditioneren dat ze reageren op hun opdrachten. Ze werken door de onderbewuste niveaus van het lichamelijk bewustzijn dat in verband staat met het centrale zenuwstelsel.

Bruce begrijpt waarom volledige bezetenheid zeldzaam is. Negs hebben het lichaam van hun gastheer nodig om zich uit te kunnen leven en om hen te voorzien van levensenergie. Het zijn astrale wezens die zichzelf via dat lichaam toegang kunnen verschaffen tot de fysieke dimensie. Maar het bewustzijn van de Neg is niet in staat om op een normale manier met andere mensen om te gaan of brood op de plank te krijgen. Daarom zullen ze de oorspronkelijke bewoner van het lichaam die taken laten uitvoeren. De meeste mensen die bezeten zijn lijken volkomen normaal.

Door de jaren heen leren de Negs het lichaam en de persoonlijkheid van hun gastheer steeds beter en uitgekookter te besturen. De slimmere Negs houden zich op tijd in. Dat is geen vriendelijkheid, het is eerder een overlevingsinstinct. Als ze zich te veel uitleven, belandt hun gastheer in een inrichting of in de gevangenis of kan dood gaan. Dan is er niet veel meer aan voor de duistere bezetter. Negs die zich niet vanuit een welbegrepen eigenbelang kunnen inhouden, verpesten het voor zichzelf.


Standaard bezetenheid in vier fasen

Mensen hebben natuurlijke afweermechnismen en schilden, die de Negs moeten zien uit te schakelen. Een standaard geval van bezetenheid omhelst vier fasen. Tijdens de eerste fase ervaart men paranormale verstoringen. In de tweede fase krijgt het slachtoffer neigingen en obsessies, die tenslotte onbedwingbaar voor hem kunnen worden. De derde fase bestaat uit verschillende stadia van overschaduwen. En de laatste fase houdt in dat de wil van het slachtoffer helemaal buiten spel is gezet en de Neg het lichaam als een marionet kan besturen. De gastheer is dan volledig 'getemd'.

Het is mogelijk dat iemand tijdens de tweede fase zijn neigingen leert bedwingen. Als een neiging geen onbedwingbare neiging wordt, is op den duur de lol eraf en zal de Neg een andere tactiek proberen, of op zoek gaan naar een geschiktere gastheer. Hij hoeft dan de verbinding niet meteen te verbreken. Bruce heeft opgemerkt dat Negs na verloop van tijd weer eens op bezoek kunnen komen om te testen of de gastheer nog steeds over zo'n vervelend grote wilskracht beschikt.


Bezetenheid, deel 5: Massahysterie en groepsbezetenheid

Bezetenheid, deel 1: Definities

Bezetenheid, deel 2: Moderne psychologie en psychiatrie

Bezetenheid, deel 3: Bezetenheid en Reddingsmissies

Home