Visies op bezetenheid
Deel 3

Introductie
Vormen van bezetenheid binnen het kader van een Reddingsmissie
De Freedom Teachings: Het Indigo-3 contract
Dienaren van het Goddelijk Plan: Ontwikkelingswerk door lichtwezens

Introductie

Bezetenheid als onderwerp is behoorlijk taboe in het westen. Omdat er weinig waardevolle informatie over wordt verstrekt, is er veel onnodige angst door onwetendheid. Velen leveren zich klakkeloos of noodgedwongen over aan de moderne geestelijke en lichamelijke 'gezondheidszorg', die kennis over demonen en het bestaan van subtiele lichamen afdoet als bijgeloof.

Het wereldbeeld van waaruit je naar bezetenheid kijkt is bepalend voor de vraag hoe je ermee om wilt gaan. Op deze en volgende pagina's passeren diverse perspectieven op bezetenheid de revue. De Freedom Teachings en de Dienaren van het Goddelijk Plan presenteren hun visie binnen het kader van een Reddingsmissie, evolutie en ontwikkeling, in een schepping die zich aan karmische wetten moet onderwerpen.

Astrale reizigers en sjamanen zullen hun waarnemingen en ervaringen ook binnen hun wereldbeeld interpreteren, al hoeven ze zich van dat kader niet bewust te zijn. Wat bezetenheid betreft kan hun aanpak steunen op directe waarnemingen en praktijkervaring.

Ook klassieke exorcisten komen aan het woord, eveneens met hun praktijkervaringen. Zij houden zich binnen een religieus kader bezig met het uitdrijven van ongewenst bezoek. Bepaalde groepen met een christelijke of andere religieuze achtergrond erkennen het bestaan van demonisch bewustzijn en bezetenheid wel degelijk, soms vanuit een lange traditie.


Freedom Teachings:
Het Indigo-3 contract

Indigo verwijst naar de kleur of frequentie van de zesde dimensie, het zesde bewustzijnsniveau, verbonden met de zesde chakra en het derde oog. Normaal hebben mensen een bewustzijn dat zich beperkt tot de materiële dimensies
1 t/m 3 (frequenties: rood, oranje, geel). Een Indigo krijgt tijdens zijn incarnatie echter ook toegang tot het astrale vlak, droomtijd: dimensies 4 t/m 6 (groen, lichtblauw en blauwpaars/indigo). Onder Indigo’s verstaat men niet alleen kinderen maar ook volwassenen.

Volgens de Freedom Teachings zijn er in de afgelopen eeuw steeds meer Indigo’s geďncarneerd als deel van een heilige missie. Hun algemene doel is om verbroken bronverbindingen weer te helpen herstellen middels bio-spirituele evolutie van bewustzijn. Dit houdt in dat het bewustzijn ‘zijn’ lichamen, inclusief het fysieke, bij zijn evolutieproces betrekt.

Terwijl de Indigo-typen 1 en 2 deel uitmaken van planetaire en algemene missies, heeft het Indigo-3 type een speciaal contract: twee zielen/spirits bewonen het lichaam van een Indigo-3. Deze dubbele bewoning zou volgens afspraak tot stand zijn gekomen.

De ziel die het lichaam gaat besturen is een verder geëvolueerd wezen. Een gevallen maar bekeerde Nephilim/Anunnaki-ziel neemt plaats op de achterbank en zal er veel bij leren door te observeren en zich te baden in de hogere vibraties van zijn gastheer-leermeester. Zo kan het beschadigde DNA van dit duistere bewustzijn zich langzaam herstellen. Herstel van het DNA wordt gezien als voorwaarde voor verdere evolutie.


Illuminati-campagnes: Nieuwetijdskinderen en ADHD

De heersende Gevallen Engelengroeperingen, de Illuminati, accepteerden dit hoogverraad niet en zijn in de aanval gegaan. Ze deden dit ten eerste door misleidende informatie te verspreiden over Indigo- of Nieuwetijdskinderen, die bijzondere nieuwe energie voor een nieuwe wereld naar deze aarde zouden komen brengen. Die campagne is erg succesvol geweest.

Daarnaast zijn binnen het reguliere medische circuit misleidende ADD- en ADHD-campagnes gevoerd (ADD = Attention Deficit Disorder, een concentratiestoornis als ‘ziekte’; ADHD= Attention Deficit Hyperactive Disorder, de variant waarbij je niet alleen concentratiestoornissen hebt maar ook hyperactief bent).

Er zijn problemen die zich volgens de Freedom Teachings voordoen bij de activatie van de 6e DNA-string, waarbij het bewustzijn van de Indigo toegang krijgt tot de zesde dimensie. De medische wereld heeft daar een rij symptomen van gemaakt die sinds deze campagne als ziekte kunnen worden bestempeld; nu kunnen er 'medicijnen' worden voorgeschreven. De ADD/ADHD-trein sjokt rustig voort in de medische wereld, de psychiatrie en het onderwijssysteem.

De voorgeschreven ‘medicijnen’ zullen het proces van bewustzijnsuitbreiding juist blokkeren, waarna het Nephilim-deel van dit Indigo-3 contract zich kan gaan uitleven. Veel Indigo’s van type 3 zijn daardoor in de problemen gekomen. De Nephilim-ziel neemt soms het roer van het lichaam en de persoonlijkheid over, waardoor het hele biologische energiesysteem kan doordraaien. De chemie van de hersenen en de hormoonproductie raken uit balans.

Bovendien ontstaat er een gevecht tussen de twee zielen. Zo kunnen dan tijdelijke of chronische (blijvende) mentale en emotionele stoornissen ontstaan, die bekend staan als klinische schizofrenie of MPS (het Meervoudig Persoonlijkheids Syndroom). Het lichaam wordt afwisselend door Reptiliaans en door lichtbewustzijn bestuurd.

99% van de autistische kinderen zouden Indigo-3 kinderen zijn. De Nephilim/ Anunnaki-ziel onderdrukt het lichtwezen en bevriest diens vermogen tot communicatie. Het lichaam en de persoonlijkheid ervaren een verlammende angst.


Duistere Avatars

Een andere versie binnen de Freedom Teachings is dat de Verenigde Gevallen Engelengroepen opnieuw de oorlog hebben verklaard aan de lichtgroepen, die evolutie voorstaan. Toen zouden een aantal gevallen zielen die zich bij de lichtkant hadden aangesloten, toch weer zijn teruggekeerd naar het duister. Ze hebben zich weer loyaal verklaard aan de duistere avatar- collectieven.

De gevallen Anunnaki-zielen vonden hun verbetering en evolutie dus bij nader inzien toch niet zo belangrijk, verbraken hun contract en gingen over tot een interne body-snatch (= overname van de besturingsmechanismen van het biologische lichaam en de persoonlijkheid.)

(‘Avatar’ verwijst naar het hoogste bewustzijnsniveau van de dimensies 10, 11 en 12, de hogere bewustzijnscollectieven of kruin van de levensboom waar mensen op aarde van zijn afgesneden. 10 en 11 zijn de niveaus van waaruit concurrerende Illuminati-groepen opereren. Vrij vertaald is avatar energie bewustzijn uit hogere dimensies, die hier vaak misbruikt wordt om lagere dimensies te onderdrukken en uit te buiten. Frequenties: 10 = blauw-zwart, 11= zilver-zwart, 12 = wit. Een grote groep gevallen engelen opereert volgens de FT vanuit 11.5; de zone tussen de 11e en 12e dimensie. De enige onbesmette frequentie zou 12 zijn. Om naar niet-corrupt bewustzijn te verwijzen wordt ook het woord Christusbewustzijn gebruikt.)

Commentaar

Als een lichtwezen deze contract-uitleg van de Freedom Teachings accepteert, kan dit verregaande gevolgen hebben. In plaats van zijn situatie te beoordelen als een vorm van bezetenheid, gelooft hij dan dat hij in principe akkoord is gegaan met het samen delen en bewonen van zijn (of liever: hun) lichaam. Wie denkt dat hij zich heeft opgeworpen als hulpverlener of dienaar in een spirituele missie, zal zich minder effectief en radicaal kunnen verdedigen tegen een ‘hulpbehoevend’ duister wezen dat zich niet langer aan de afspraken wil houden.

Het lichtwezen kan zich schuldig of zeer gefrustreerd voelen door het stagneren of mislukken van deze reddingspoging. Gedachtevormen zoals ik kom hier om deze planeet te redden, of: het is mijn doel om een duistere ziel te helpen terug te keren naar huis kunnen verhinderen dat hij de volle kracht van zijn eigen licht durft te gebruiken om zich te verdedigen.

N.B. De Freedom Teachings, Amitakh en anderen spreken van een Reddingsmissie (Rescue Mission). Maar over wat er gered moet worden, hoe en waarom, blijkt geen overeenstemming te bestaan. De Reddingsmissie volgens Amitakh is niet om duister bewustzijn of iedereen te helpen terug te keren naar huis, en zeker niet met lichaam en al. Alleen lichtbewustzijn moet worden teruggehaald dat nog levensvatbaar is en de terugkeer naar huis kan overleven.

De Matrix V auteur meent dat alle informatie over Indigo's en hun geweldige missies van duistere buitenaardse groepen afkomstig is.

Dienaren van het Goddelijk Plan:
Ontwikkelingswerk door lichtwezens

(Bron: Servers of the Divine Plan)

Ook deze bron leert dat men zich aan kosmische karmawetten moet onderwerpen. Dienaren die naar de aarde zijn gekomen hebben een missie.
Ze hebben hier lagere voertuigen of lichamen, die wanklanken kunnen absorberen. Daardoor raken ze verbonden met het collectieve bewustzijn van de aarde. Omdat dat een beerput is, houdt deze verbinding een groot risico in.

Dienaren zijn sterrenzaden die zich zouden moeten verdiepen in wat 'occulte kennis' wordt genoemd, omdat ze zo inzicht kunnen verkrijgen in de werking van hun lagere voertuigen. Als ze tijdens hun missie namelijk karma oplopen, moeten ze dat eerst zien te vereffenen voor ze weer terug naar huis kunnen.

Aangezien meer beschavingen in het sterrenstelsel hier op aarde zouden willen incarneren dan mogelijk is, kan niet iedereen als individueel menselijk wezen hier naartoe komen. Dienaren hebben daarom contracten afgesloten om 'lifters' mee te nemen.

Binnen hun lagere persoonlijkheidsvoertuigen zijn 'verschillende gekleurde levensdraden zichtbaar, die stuk voor stuk verbonden zijn met talrijke galactische beschavingen en rassen vanuit verschillende werelden en verdichtingsniveaus. Deze levensdraden zijn geadopteerd naast en toegevoegd aan de normale karmische draden die ieder incarnerend leven per definitie via het bloed van zijn ouders overerft.'

De oprechte Dienaar is een vertegenwoordiger van veel andere buitenaardse beschavingen. Het liftend bewustzijn dat hij bij zich heeft kan ook dienst doen als 'toegangspoorten tot vele andere werelden.' Nou klinkt dat allemaal mooi, maar er is een nadeel: die beschavingen die de Dienaren met zich meedragen, zijn nog niet verlicht, nog 'niet bevrijd van de materie'. Hun evolutie vindt plaats door te leren via de ervaringen van de Dienaar. Dit principe doet denken aan het Indigo-3 contract van de Freedom Teachings.

De levensdraden kunnen soms luidruchtig zijn, rusteloos, twistziek, zowel onderling als met de Dienaar. Ze hebben behoefte aan liefde, wijsheid en leiding, want ze zijn nog niet van angst en onwetendheid bevrijd. De Dienaar doet er goed aan zich ter herinneren wat zijn Missie is: hij moet zijn 'Vertikale Heilige Focus' behouden.


Commentaar

De Dienaar kan opmerken dat hij niet alleen is in zijn lichaam. Hij wordt een niet aflatende stroom van commentaar en innerlijke ruis gewaar. Dit boek spoort hem dan aan om toch 'begrip' te tonen voor deze onderontwikkelde beschavingen. Als hij deze verklaring accepteert, gelooft hij dat het niet om ongenode gasten gaat waar hij vanaf moet zien te komen, maar om lifters die hij zelf heeft laten instappen als onderdeel van zijn heilige missie.

In plaats van dit bewustzijn de deur te wijzen moet hij hen met liefde, wijsheid en begrip overladen, al hoeft hij hun bevelen niet op te volgen en zich ook van hun commentaar weinig aan te trekken.

De Dienaar heeft dus een paar buitenaardse beschavingen aan zijn broek hangen die voor hun verlichting een beroep op hem hebben gedaan. De hele dag hoort hij allerlei commentaarstemmen. Maar wegjagen mag zijn doel niet zijn; hij moet ze zien te harmoniseren en meenemen op zijn ascensiepad.

De oplettende lezer heeft ondertussen veel corrupte gedachtevormen herkend: onderwerp je aan karma, je erft de zonden van je voorouders, het leven is een leerschool, het is een voorrecht op aarde te mogen incarneren, je bent gekomen met een heilige missie om deze materiële schepping te redden. Pluspunt in deze theorie is wel dat iemand die onder astrale invloed staat en deze uitleg aanvaardt, zich in elk geval niet zal onderwerpen aan de opdrachten van astraal demonisch lager bewustzijn dat zich door mensen heen probeert uit te leven.


Bezetenheid, deel 4: astrale reizigers en sjamanen

Home