Red Dawn

In 1981 introduceerde IBM de eerste home computer. Ik herinner me nog het eerste Personal Computer Project van de bank waar mijn man werkte. Betaalbare computers voor doorsnee gezinnen, die je per maand afbetaalde, met een werkgeheugen van 64 KB en een harde schijf van 20 MB. En wat waren we onder de indruk!

Ik heb dit tweede document uit 1985 vrij vertaald in de wij-vorm. De aanwezigen werden aangesproken als Broeders. Het gebruik van hoofdletters bij bepaalde woorden heb ik ook laten staan.

De titel slaat vermoedelijk op de Dawn of a New Day waar leden van geheime genootschappen het steeds over hebben volgens Jordan Maxwell. Dat gaat over de naderende oprichting van de NWO, de Nieuwe Wereldorde.


Red Dawn

1985. Doel van dit wereldproject: oprichting van de occulte wereld.

Broeders, het eind van de soevereine landen is in zicht, en het is nu een kwestie van tijd. Er is veel vooruitgang geboekt op het gebied van Wetenschap en Technologie, die worden beheerd door onze financiele organisaties.

Na de wereldwijde introductie van de computer kunnen we nu denken aan de oprichting van het wereldwijde internet om al die computers met elkaar te verbinden. Zonder dit netwerk zal directe en individuele macht over de mens op aarde moeilijk worden.

Het netwerk doet wat het wordt opgedragen en heeft nergens een mening over. Dat netwerk moet de nieuwe hoeksteen van de samenleving worden. Er zal een nieuwe Religie van Mens tot Mens ontstaan dankzij al die internet-netwerken.

De mens heeft de band met zijn verleden al verbroken en Wetenschap als zijn nieuwe Godsdienst aangenomen. Wij bieden hem de wereldwijde internet-gemeenschap aan als het Nieuwe Centrum van een Nieuwe Orde.

De mens zal worden aangemoedigd om zich met hart en ziel in dit wereldwijde elektronische netwerk te begeven. Steeds nieuwe technologie zal ervoor zorgen dat alle persoonlijke gegevens, data en archieven online komen waardoor iedereen kan worden gevonden en in de gaten gehouden.

Wie niet bruikbaar en nuttig is voor ons, zal worden uitgeschakeld via plaatselijke burgeroorlogen. Een economische crash zal het einde betekenen van het bestaan van onafhankelijke landen.

Het uitbuiten van de uitzondering

Het verwrongen basisidee is heel simpel. Wie zich in een uitzonderingspositie bevindt in een samenleving wijkt af van de norm. Door de uitzondering steeds te normaliseren en op te leggen aan het geheel, schep je vanzelf verwarring en vecht je automatisch de cultuur en het verleden van een samenleving aan. Met opgelegde kunstmatige saamhorigheid kan je stabiele tradities ondermijnen die jou anders zouden kunnen verbinden met een betekenisvol verleden. De jeugd wordt zo beter plooibaar en raakt eerder losgeslagen.

Het huidige westen had in de jaren zestig het gezin als hoeksteen van de samenleving. Joods-Christelijke tradities met soms uitgebreide en sterke familieverbanden moesten worden aangevallen door het belang van Vader Staat te benadrukken. Het Marxisme is op alle scholen verplichte lesstof geworden. De Staat die voor jou zal zorgen moet voorzichtig worden aangekleed als een vorm van democratie.

Red Dawn in 27 punten

Hier volgt de manier waarop in 1998 de weg zal zijn vrijgemaakt voor de geboorte van onze wereldregering.

1. De vrijetijdsmaatschappij moet eerst worden uitgebreid. De video, de tv serie en games die eraan vast zitten, zullen de moraliteit van de jeugd ondermijnen. Geef hen de gelegenheid om al hun instincten en lusten te bevredigen waardoor ze een slaaf zullen worden van hun lagere verlangens. Zulke jonge individualisten zijn goed manipuleerbaar.

2. Laat studenten vechten voor allerlei zaken die met het milieu en de natuur te maken hebben. Er komt een dag dat we alle landen die zich diep in de schulden hebben gestoken, hun nationale schuld laten afbetalen door 33% van al hun natuurgebieden af te staan.

3. De innerlijke leegte van de jeugd moet vanaf een zo jong mogelijke leeftijd worden opgevuld door de wereld van computers. Gebruik computers in het onderwijs.

4. Internationale vrije handel moet worden aangemoedigd. Zo kan het economisch verval van nationalisten worden bevorderd.

5. Om succes van onze plannen te verzekeren, zorgen we dat de ministeries van buitenlandse zaken van de landen onder onze invloed zijn en zetten we de deur open voor enorme immigratiestromen die de plaatselijke economie zullen destabiliseren.

6. Door die vrije wereldhandel kunnen we onenigheid binnen landen veroorzaken als onze multinationals opeens gaan reorganiseren en plaatselijk voor veel werkloosheid zullen zorgen.

7. We gaan onze multinationals vestigen in Oosteuropese landen, Rusland en China, om toegang te krijgen tot slavenarbeid (goedkoop en zonder vakbonden) in deze landen.

Derde wereldlanden en landen in financiele nood helpen we met leningen die ze niet kunnen terugbetalen. We zorgen dat de westerse landen niet met prijsverhogingen te maken krijgen. Zonder dat men doorziet waarom zullen westerse landen sectoren van hun industrie moeten sluiten, omdat multinationals zijn vertrokken naar het buitenland en de concurrentie uit het buitenland moordend zal zijn.

8. Op deze manier bouwen we aan een wereldeconomie die buiten de macht van individuele landen ligt.

9. Door deze onafhankelijkeid en onze eigen wetgeving kunnen we de internationale media beheersen en een nieuwe Cultuur oprichten. Kunstenaars en artiesten die niet in ons plaatje passen zullen het niet overleven.

10. Met hetzelfde beleid kunnen we de militaire macht van westerse landen misbruiken door hen te betrekken bij liefdadige humanitaire hulpverlening aan het buitenland. Zo kunnen we legeronderdelen aan onze doelen onderwerpen.

11. Het doel van de mens om zichzelf te bevrijden uit het juk van de arbeid zullen wij misbruiken om de gehele wereldmarkt te kunnen beheersen. Uiteindelijk zal de mens alleen nog de keus hebben om een slaaf of een crimineel te worden.

12. Door al onze grote multinationals uit de westerse wereld naar het buitenland te verplaatsen, regorganiseren wij de economie op wereldniveau en veroorzaken we meer werkeloosheid in de westerste landen. De landen zijn gewend aan overconsumptie van producten die ze niet kunnen betalen, terwijl hun overheden allerlei instellingen en openbare diensten in het leven hebben geroepen die ze ook niet kunnen betalen.

13. Als er miljoenen banen verdwijnen in de primaire sector, veroorzaakt door het verdwijnen van buitenlands kapitaal naar andere landen, zal sociale saamhorigheid verdwijnen en de kans op burgeroorlogen ontstaan.

14. We gebruiken ons IMF (Internationaal Monetair Fonds) nu om landen aan te moedigen te bezuinigen om hun denkbeeldige nationale schuld te verminderen en hun vermeende internationale kredietwaardigheid weer op te krikken.

15. We gebruiken onze invloed om alle grote projecten van onafhankelijke individuele landen te torpederen als die een gevaar vormen voor ons beheer van de wereldeconomie.

16. Allerlei bezuinigingsmaatregelen zullen plaatselijke en nationale initiatieven op het gebied van Energie, Landbouw, Vervoer en Nieuwe Technologie tegenhouden.

17. We kunnen nu onze ideologie van Economische Concurrentie aanbieden. Dat wil zeggen dat binnen de landen mensen akkoord moeten gaan met loonsverlagingen of zelf ontslag nemen, waardoor wij onze beheersing door middel van technologie kunnen installeren. Wie vertrekt wordt zo veel mogelijk vervangen door onze eigen computers.

18. Deze veranderingen zullen ons helpen om een fundamentele verandering te bewerkstellingen in de Politie en het Leger. Zonder argwaan op te wekken gaan we ons ontdoen van alle individuen met een Joods-Christelijk geweten. Bij herorganisaties van de Politie en het Leger moeten we af van de oudere werknemers, evenals elementen die onze nieuwe wereldorde-principes niet delen. Ze zullen worden vervangen door jonge rekruten die geen geweten hebben, en allemaal al goed zijn getraind in het gewetenloze gebruik van Moderne Technologie.

19. Tegelijkertijd, en steeds onder het mom van bezuinigingen, zal de Verenigde Naties steeds meer militaire bases van landen overnemen.

20. Met dit doel gaan we de Vredesmacht (die nauwelijks bevoegdheden heeft) van de Verenigde Naties door wetgeving veranderen in een Interventieleger, waardoor alle legeronderdelen van de lidstaten een homogene eenheid zullen gaan vormen. Op deze manier kunnen wij zonder te vechten alle legers van afzonderlijke landen buiten spel zetten en is geen enkel land meer sterk genoeg om onze nieuwe wereldmacht uit te dagen.

21. We zullen kleine conflicten veroorzaken om met behulp van de media die in onze handen is, de mensen te overtuigen dat onze huidige militaire macht niet afdoende is. Als we onze frustraties op militair gebied goed uitmelken op het juiste moment, dan zullen mensen zelf roepen om een sterker multi-nationaal leger.

22. Dit gaat hand in hand met de oprichting van wetgeving binnen de Verenigde Naties die boven nationale wetten is verheven. Een VN-Interventieleger met bevoegdheden op meerdere terreinen zal gepaard gaan met uitgebreide identificatie van mensen en de hele bevolking van de betrokken landen.

23. Bij de herorganisatie van de politie en het leger komt er een wereld- politiedatabase met gegevens over ieder individu, waar alle landen op aangesloten zijn. Zo kunnen wij alle individuen die een potentieel gevaar vormen voor onze plannen direct vinden. We gaan een Internationaal Tribunaal oprichten en een wereldwijd rechtssyteem voor burgerzaken en criminelen, en een apart rechtssysteem voor landen.

24. Het Alpha Plan dat in de zestiger jaren door onze voorgangers is bedacht om alle vuurwapens wereldwijd te gaan beheren en privewapenbezit onwettig te maken, zullen wij moeten bespoedigen. Dit is van vitaal belang voor ons succes.

Dit Alpha Plan heeft twee doelstellingen: door het optreden van getikte individuen die erop los schieten, moeten mensen zich onveilig gaan voelen en vragen om een minder wijdverbreide beschikbaarheid van vuurwapens onder de bevolking. Het tweede doel is om hierbij de schuld te geven aan religieuze extremisten of mensen die claimen in contact te staan met God.

Om wapenbezit bij de bevolking af te kunnen schaffen, kunnen we een economische crash veroorzaken waarbij de sociale stabiliteit compleet wordt aangetast. Mensen zullen hun wapens gebruiken. Broeders, dit is belangrijk, want als de bevolking wapens heeft zullen wij hen niet op de knieen krijgen. Herinner je hoe eenvoudig het was voor onze voorgangers om in 1930 in Duitsland die nieuwe wetten in te voeren, omdat de bevolking geen wapens had.

25. De volgende stappen slaan op de OMEGA-fase die uit experimenten in de jaren 70 naar boven kwam. Het gaat hier om de inzet van elektromagnetische wapens. Schade aan de natuur wordt toegeschreven aan klimaatverandering veroorzaakt door de mens.

Oogsten zijn vernietigd en de vruchtbaarheid van landbouwgrond is aangetast. Voedsel dat door iedereen wordt gegeten, wordt zo veel mogelijk kunstmatig bewerkt en minder gezond gemaakt. De natuur wordt vergiftigd door een ongebreideld en algemeen gebruik van chemicalien in de landbouw.

Dit allemaal, Broeders, zal wis en zeker de voedselindustie in alle landen verpesten. Het beheersen van de wereldbevolking is voor ons afhankelijk van onze beheersing van alle voedselproductie en de complete infrastructuur met betrekking tot voedsel.

Wij zullen elektromagnetische energie gebruiken om het klimaat in de meest productieve agrarische gebieden te destabiliseren. Het vergiftigen van de natuur zal vanzelf worden opgeschaald door een groeiende bevolkingsdichtheid.

26. Het gebruik van elektromagnetische energie zal ook aardbevingen veroorzaken in de belangrijkste industriegebieden, om een economische crash te veroorzaken in landen die een bedreiging voor ons vormen. Hierdoor wordt het ook gemakkelijker om de nieuwe wereldorde op te richten.

27. Wie tegen ons in durft te gaan door informatie te verspreiden over onze samenzwering zal zich alleen maar verdacht maken in de ogen van de authoriteiten van hun land en de mensen om hen heen. Dankzij onze desinformatie, leugens, hypocrisie en het individualisme dat wij hebben geschapen onder de mensen in al die landen, is deze mens een bedreiging voor hun voortbestaan. Zo zullen deze onafhankelijke individuen door hun medemens eerder worden gezien als vijanden dan als hun bevrijders.

Kinderarbeid, het volledig uitbuiten van de Derde Wereld, werkeloosheid, propaganda voor het legaliseren van drugs, het verpesten van de jeugd in de westerse wereld, het ideaal van respect voor individuele vrijheid ten koste van Joods-Christelijke familietradities, gebrek aan kennis over anderen die de basis wordt voor gebrek aan respect voor anderen en voor arrogantie van de jeugd, conflicten binnen minderheidsgroeperingen die genormaliseerd worden, en als klap op de vuurpijl, allerlei noodzakelijke bezuinigingen.

Door dit alles zullen wij dan eindelijk getuige mogen zijn van de geboorte van de droom van onze voorouders: de introductie van de Nieuwe Wereldorde.

Einde van het document uit 1985.

Aantekeningen

In een informatie oorlog is er een wet die zegt dat als je een vijand wilt verzwakken, je zijn plannen en verborgen agenda moet verklappen aan de buitenwereld. Je kunt daar eerlijk in zijn en zo vertrouwen wekken.

In dit geval heeft niet het Q-team maar een Anon dit document op 8Kun geplaatst. Dat is de virtuele omgeving waar alle Q-drops worden gepost en je er zeker van kan zijn dat het leger digtale Q-soldaten het zou vinden zonder echt te hoeven speuren.

Wie dit document leest herkent genoeg zaken die inderdaad door de Deep State zijn uitgevoerd. Dat betekent dat je je nu kunt afvragen of bepaalde details ook kloppen. Houd dit in de gaten.

Ad 23 - Toeristen opgepast!

Bij punt 23 blijkt de recente introductie van de National Security Law in Hong Kong van belang. De nieuwe wet van China is veel draconischer dan verwacht en raakt niet alleen de inwoners van Hong Kong. De wet zegt namelijk dat ELKE WERELDBURGER die zich negatief heeft uitgelaten over de CCP een vijand van China is en kan worden opgepakt wanneer hij zich in een land bevindt, dat een uitleveringsverdrag met China heeft.

Canada en andere landen hebben al waarschuwingen doen uitgaan om niet als toerist naar Hong Kong te gaan of andere landen die sterke banden met China hebben, omdat je echt zo maar kan worden gearresteerd en uitgeleverd.

Er zijn nu veel filmpjes te vinden van regeringsvertegenwoordigers uit diverse landen die zich verbijsterd afvragen hoe een land een dergelijke wet kan invoeren die duidelijk maakt aan de wereld dat je een maffiabende bent, een criminele organisatie. Chinakenners zeggen dat China zijn masker nu heeft laten zakken en stopt met mooi weer spelen en de redder uithangen, omdat te veel landen er niet meer intrappen.

En zo kom je uit bij een pijnlijk inzicht. Je bent als mens misschien nooit echt vrij geweest. Je was een scharrelkip in het Westen die het goed had vergeleken bij de kooikippen in arme landen. Je staat op het punt nu zelf ook een kooikip te worden. Als je bereid bent tot bloedvergieten, voed je de wereldegregors. Hoe meer mensen met gezond verstand in opstand komen, hoe meer regeringen hun masker zullen afzetten.

Blij in de wei, dat is er dan voor niemand meer bij.

5 juni 2020

Ochtendgloren in citaten

Home