De Openbaring: het Lam, de Draak en het Beest

The Lamb will defeat
the Dragon and its Beast
at the end of time
in the battle of Armageddon.

- Amitakh
(Uit: John the Divine versus the Anunnaki God)

Het Lam zal de Draak en het Beest verslaan
op het einde der tijden in de slag van Armageddon.


Deel 1: De Openbaring van de Eindtijd

Het Lam

The lamb, het lam is Jezus, die de missie heeft om alle gevangen lichtwezens die het Duister gevangen houdt in zijn waanzinnige schepping, te bevrijden.

Delen uit de bijbel die gaan over the wrath of the lamb, de toorn van het lam, zijn toevoegingen. Het Duister probeert in de Openbaring een verband te leggen tussen straffen van god, de toorn van het lam, en al die rampen zoals sprinkhanenplagen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen. Dit is niet het visioen van Johannes.

Sprinkhanen zijn de soldaten die onder het bevel van de Anunnaki worden gestuurd. Zij beschikken over veel soorten vernietigingswapens.

Het beest

De Nieuwe Openbaring van Johannes/Amitakh bevat veel uit hoofstuk 13, zonder de toevoegingen van het duister die hier tussen haakjes staan:

13:1 And I stood upon the sand of the sea,
and saw a beast rise up out of the sea,
having seven heads
(and ten horns)
(and upon his horns ten crowns)
and upon his heads the name of blasphemy.

En ik stond op het zand van de zee
en zag een beest dat uit de zee verrees
met zeven hoofden
(en tien hoorns)
(en op zijn hoorns tien kronen)
en op zijn hoofden de naam van godslastering.

Het Beest wordt in veel teksten gelijk gesteld met de Anti-Christus-energie. Maar volgens Amitakh is het Beest in de Openbaring een instrument van de Anti-Christus-energie.

Dat Beest heeft zeven hoofden, wat staat voor een compleet beest. Zeven is het getal van volledigheid. De tien hoorns en die tien kronen zijn toegevoegd. Op de hoofden van het Beest staat godslastering, omdat het Beest zich uitgeeft voor God om zijn eigen duistere doelen te dienen.

13:2 And the beast which I saw was like unto a leopard
and his feet were as the feet of a bear
and his mouth as the mouth of a lion:
and the dragon gave him his power,
and his seat, and great authority.

En het beest dat ik zag leek op een luipaard
met voeten die leken op voeten van een beer
en zijn mond leek op de bek van een leeuw:
en de draak gaf hem zijn macht,
en zijn troon, en zijn gezag.

Dit is een uitgebreide metafoor. Het Beest is snel als een luipaard, sterk als een beer, een machtig roofdier als een leeuw; een instrument in handen van de Anti-Christus.

De Draak

De Draak is de Kosmische Piraat, de God van het Neplicht. De Draak heeft zich momenteel op de aarde verankerd in 22 projecties in menselijke lichamen. De Draak is ook de Anti-Christus-energie en heeft aan het Beest macht, status en gezag overgedragen. Het Beest is het instrument van de Draak, en het Beest is de Christelijke Kerk, die de naam van Jezus heeft ingepikt en hem heeft aangesteld als het hoofd van een kerk die hij helemaal niet wilde oprichten.

(Zie ook dit artikel uit 2009: Oplichters ontmaskerd)

Als je gaat biechten in de kerk, dan claimt de Kerk de macht
om jouw zonden te vergeven namens God.
Dit soort praktijken moedigen mensen aan om hun gang te gaan
en zichzelf op zondag weer schoon te wassen.
Maar in werkelijkheid zal elke stap die je zet richting het duister
jouw Wil verzwakken.
Die Wilskracht zal NIET worden versterkt
door je zonden aan de Kerk op te biechten.
- Amitakh

13:3 And I saw one of his heads as it were wounded to death;
and his deadly wound was healed:
and the world wondered after the beast.

En ik zag een van zijn hoofden als het ware dodelijk gewond;
en zijn dodelijke wond heelde:
en de wereld verwonderde zich over het beest.

De kerk was corrupt en verdeeld binnen zichzelf. Onder invloed van de Draak begon Martin Luther tegen de kerk te vechten. Het leek alsof hij een tegenstander van de kerk was toen hij de Paus de Anti-Christus noemde. Maar dit was slechts een voorbeeld waarbij het lijkt of het Beest hier wordt ontmaskerd, terwijl de Draak op energieniveau juist bezig was de kerk nieuw leven in te blazen. Amitakh zegt het zo:

Terwijl de Reformatie Europa in zijn greep hield, was het effect van de Protestantse beweging dat het Christendom herleefde onder andere namen. De Katholieke Kerk begon zijn Inquisitie in 1233 om afwijkende meningen te onderdrukken, die de Kerk ketterij noemde. Zonder het zelf te willen heeft Martin Luther de kracht van de Inquisitie versterkt. Op energieniveau gebeurde dit met voorbedachte rade door de Draak, die zijn macht terug pakte. In 1542 werd de Romeinse Inquisitie opgericht om de groei van de Protestanten terug te dringen. Dit heelde de Kerk en de wereld verwonderde zich over dit herstel.

13:4 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast;
and they worshipped the beast, saying:
Who is like unto the beast?
who is able to make war with him?

En zij aanbeden de draak die het beest zijn macht had gegeven;
en zij aanbeden het beest, en zeiden:
Wie is zoals het beest?
Wie kan hem in een oorlog verslaan?

De mensen aanbidden en vereren de Draak, de God van het Neplicht. Het Beest kreeg zijn macht terug door middel van de Inquisitie, waarbij mensen werden bekeerd door middel van het zwaard. Het aanbidden van de kerk bij gedwongen bekeringen gebeurde uit angst.

13:5 And there was given unto him a mouth speaking great things
and blasphemies; and power was given unto him
(to continue forty and two months)

En hij kreeg een mond die die grootse dingen
en godslasteringen sprak; en hij kreeg macht
(die helemaal geen 42 maanden voortduurde, dat stond er niet.)

De kerk was zo machtig dat die zijn eigen belachelijke en onderdrukkende wetten ging voorschrijven waar gelovigen zich aan moesten onderwerpen.

13:6 And he opened his mouth in blasphemy
against the living God,

to blaspheme his name,
(and his tabernacle,)
and them that dwell in heaven.

En hij opende zijn godslasterlijke mond in een aanval op de levende God,
en bezoedelde zijn naam,

(en zijn tabernakel,)
en zij die in de hemel wonen.

De Kerk, het Beest, verspreidde haat, oorlog, onrechtvaardigheid, lijden en leugens in de naam van de God van het echte Licht en van Jezus. Het tabernakel hoort er niet bij, want dat is verbonden met tradities van de Anunnaki en hun God.

Het opeten van het boekje

10:5 And the Angel of Light which I saw stand upon the sea
and upon the earth lifted up his hand to heaven,
10:6 And sware by him that liveth forever and ever,
(who created heaven, and the things that therein are,
and the earth, and the things that therein are,
and the sea, and the things which are therein,)
that there should be time no longer.

En de Lichtengel die ik zag staan op de zee
en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel,
en zwoer bij hem die voor eeuwig en altijd leeft,
(en die de hemel heeft geschapen, en de dingen die daarin bestaan,
en de aarde, en de dingen die daarin bestaan,
en de zee, en de dingen die daarin bestaan)
dat tijd moet ophouden te bestaan.

Tijd en alles op aarde is een schepping van de Kosmische Piraat. Een hoog lichtwezen was gevangen genomen door het duister. Je kunt je dit wezen voorstellen als Tijd en dit wezen moest de functie van de tijd onder dwang van het Duister uitvoeren. Maar dit wezen is trouw gebeleven aan het licht gedurende zijn gehele gevangenschap. Als dit wezen bevrijd wordt, kan tijd niet meer bestaan.

10:7 But in the days of the voice of the seventh angel of Light,
when he shall begin to sound,
the Mystery of the Anunnaki God should be finished,
as he has declared to his servants the prophets.

Maar in de dagen van de stem van de zevende Lichtengel,
wanneer die begint te weerklinken,
dan zal het geheim van de Anunnaki God ten einde komen,
zoals hij heeft verklaard aan zijn dienaren de profeten.

10:8 And the voice which I heard from heaven spake unto me again,
and said, Go and take the little book which is open
in the hand of the angel which standeth
upon the sea and upon the earth.

En de stem uit de hemel die ik hoorde sprak mij opnieuw aan,
en zei, ga en neem het boekje dat is geopend
in de hand van de engel die staat
op de zee en op de aarde.

10:9 And I went unto the Angel, and said unto him,
Give me the Little book.
And he said unto me,
Take it, and eat it up;
And it shall make thy belly bitter,
but it shall be in thy mouth as sweet as honey.

En ik ging naar de Engel en zei tegen hem,
Geef mij het boekje.
En hij zei tegen mij,
Neem het, en eet het op,
En het zal jouw maag bitter maken,
maar in jouw mond zo zoet zijn als honing.

10:10 And I took the little book out of the hand of the angel,
and ate it up;
and it was in my mouth as sweet as honey;
and as soon as I had eaten it, my belly was bitter.

En ik nam het boekje uit de hand van de engel, en at het op;
en het was in mijn mond zo zoet als honing;
en zodra ik het op had, was mijn maag bitter.

The little book, het boekje, is de belangrijkste boodschap uit de Openbaring. Dit gaat over de Goddelijke Reddingsmissie, de slag van Armageddon tussen de Christus-energie en de anti-Christus-energie, waarbij het Lam de Draak zal verslaan en alle levensvatbare Lichtwezens die gevangen zitten in het Duister zullen worden bevrijd.

Het opeten van het boekje is een metafoor voor het opnemen van alles en het aannemen van de verantwoordelijkheid. Johannes nam die verantwoordelijkheid aan. Johannes werd heel blij bij de gedachte aan de bevrijding van alle lichtdeeltjes uit handen van het duister. De uiteindelijk overwinning zou zoet als honing zijn, maar de missie zelf zou gevaarlijk worden en onplezierig bitter.

11: 14 The second woe is past; and behold,
the third woe cometh quickly.

De tweede ramp is voorbij; en zie,
de derde ramp volgt snel.

Dit is door de bewerkers van de Openbaring verplaatst naar 9:19.

11:15 And the seventh Angel of Light sounded
its warning of peril from Darkness

(and there were great voices in heaven, saying,
The Kingdoms of this world are become
the kingdoms of our Lord, and of his Christ;
and he shall reign for ever and ever.)

En de zevende Engel van het Licht liet zijn waarschuwing horen
over het gevaar van het Duister
(en er waren geweldige stemmen in de hemel, die zeiden,
De koninkrijken van deze wereld zijn vanaf nu
de koninkrijken van onze Heer, en zijn Christus;
en hij zal voor eeuwig en altijd heersen.)

Jezus die de wereld gaat overnemen, dat is klinkklare nonsens. Jezus heeft gezegd dat hijzelf en zijn Vader geen deel uitmaken van deze Neplicht-schepping die door het Duister wordt bestuurd.

De rest van dat hoofdstuk gaat over het uitgebreid op je gezicht vallen en door het stof rollen en het vereren en verheerlijken van deze nepgod, die vervolgens beloningen zou gaan uitdelen aan diegenen die zijn naam vrezen, enzovoorts. Wat een onzin allemaal.

Amitakh: "Degenen die niet mee terug naar huis kunnen, zullen de verantwoordelijkheid voor het afstaan van hun wil aan het Duister afwijzen. Ze zullen boos zijn over hun hachelijke situatie."

Openbaring 12

De Engelen van Enoch zijn de Anunnaki, die door de mensen op aarde werden vereerd als halfgoden. De Hof van Eden gaat over de Val van de Wachters. Dit verhaal gaat niet over de mens maar over de Anunnaki. (Zie ook: Adam en Eva)

Mozes en de Tien Geboden

Wie biedt er meer? Nee, dat is een flauwe grap uit de jaren zeventig.

Mozes was een Attas van het Licht die veel Israelieten heeft bevrijd uit de handen van een Anunnaki God. Vervolgens werden zijn geschriften vervalst waardoor mensen nu geloven dat Mozes met die Tien Geboden van die berg af kwam. Die Tien geboden van de Anunnaki God moesten ervoor zorgen dat de mensen die net waren bevrijd, zichzelf weer zouden vastzetten in het juk van gehoorzaamheid aan de slavenmeester-God.

De Tien Geboden zijn bevelen die moeten worden opgevolgd. Zo niet, dan is daar weer de toorn van die jaloerse haatdragende god, die dreigt met eeuwige verdoemenis en zo. Het wordt een eentonig verhaal.

Armageddon

16:16 (And he gathered them together in a place called
in the Hebrew tongue Armageddon.)

(En hij verzamelde hen op een plek
die in het Hebreeuws Armageddon heet.)

Hoofdstuk 16 hoort niet bij het visioen. Engelen die mensen straffen met plagen, evenals het breedvoerig de hemel in prijzen van God horen thuis in het Oude Testament, en dat gaat over de Anunnaki God.

Het woord Armageddon is geen plaats; het is een code waar de Draak zijn duisterste toverkunsten op heeft losgelaten met de bedoeling mensen oorlogen in te sleuren en het duister te voeden. Maar symbolisch gezien is Armageddon de Eindstrijd in de Eindtijd. Het Licht verslaat het Duister.

De hoofdstuken 17 en 18 gaan over angst zaaien en wraaklust en horen dus niet bij het visioen. Hoofdstuk 19 al helemaal niet: het eten van mensenvlees hoort bij de mentaliteit van de Anunnaki. De Nepboodschap uit hoofdstuk 20 gaat over een nieuwe fysieke wereld voor de rechtvaardigen. Heeft ook weer niets met het Licht te maken. Hoofdstuk 21 gaat dan weer over de hel, dreigementen en verschrikkingen.

Een klein heelal als tussenstation op weg naar huis

Johannes had wel een visioen over een soort tussenstation waar de bevrijde lichtwezens direct na hun bevrijding eerst naartoe zouden gaan. Er is daar geen dood en er zijn geen biologische lichamen.

Het Duister propageert in de bijbel juist een nieuwe aardse wereld, het Nieuwe Jerusalem. Het heeft de vorm van een kubus, en dat is een van de sterkste onzichtbare gevangenissen die het Duister heeft gemaakt om lichtwezens gevangen te houden.

De laatste Openbaring volgens het Duister

Openbaring nummer 22 vervloekt een ieder die het waagt dit boek te veranderen. Deze vervloeking zou voldoende bewijs moeten zijn geweest om mensen erop attent te maken dat er toch echt iets heel, heel erg mis is met de corrupte versie van de Openbaring van Johannes!

Johannes heeft iets heel anders gezegd over zijn visioen:

Blessed is he that readeth
and they that hear the words of this prophesy,
and keep those things which are written therein.

Gezegend is hij die dit leest
en zij die de woorden van deze voorspelling horen
en de woorden koesteren die erin geschreven staan.


Conclusie

Als je deze uitleg toepast op wat er nu gebeurt in deze multi-dimensionele oorlog, dan is Q met zijn God Wins en zijn en donder en bliksem en goddelijke rechtvaardigheid niet meer moeilijk te plaatsen. We weten nu wat voor vlees we in de kuip hebben. Echte lichtwezens zullen NIET onder de indruk zijn van welke vorm van machtsvertoon dan ook. En als er een ruimteschip in de buurt komt met de uitnodiging om mee te gaan naar de vijfde dimensie, dan stappen we daar niet in.

Het echte licht is niet aan het strijden om een grote rol in deze griezelfilm.

Hang on to your will.
Wilskracht is het schild, het wapentuig van het echte licht in deze corrupte schepping. Sta jouw wil niet af. Het duister, inclusief het duister dat zich schaamteloos voor God uitgeeft, kan je dan niet echt raken. Nog even volhouden.

7 juni 2020

Egregor oorlogvoering

Home