Leuren Moret

Deel 1: Fukushima
Deel 2: Het atoomtijdperk en stralingsziekten

Deel 3
Tectonische oorlogvoering: HAARP

Leuren Moret zegt dat de gebeurtenissen in Fukushima en bepaalde andere aardbevingen geen natuurrampen waren. De aardbeving in Fukushima is doelbewust veroorzaakt en de meltdowns die volgden bij de 6 reactoren waren gepland: het was geen toeval dat de backup-koelsystemen niet functioneerden. Vervolgens heeft men gezorgd dat de radioactieve besmetting via manipulatie van het weer voornamelijk aan de westkust van Canada, Amerika en Mexico is uitgeregend.

In Californie werden op 18 mei buitensporig veel chemtrails waargenomen en de lucht werd helemaal zwart. Mensen zagen een enorme draaikolk ontstaan rond de baai van San Francisco. Om 11.10 in de ochtend kwam de regen met bakken naar beneden en werden er tornado waarschuwingen gegeven. Daarna heeft het in dat gebied twee weken lang bijna dag en nacht geregend. In die periode is al die jodium 131 uitgeregend in die omgeving. Dit was geen toeval, men heeft deze weerpatronen veroorzaakt via HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program).

HAARP

HAARP is een planetair massavernietigingswapen dat is ontwikkeld door de Russen in samenwerking met de Amerikanen in de laboratoria in Livermore en Los Alamos in Californie. De bedoeling van dit project is om natuurkrachten te kanaliseren en de energieen die vrij komen bij natuurlijke rampen in te zetten als oorlogswapens - natuurlijk zonder dat de mensenmassa's dit begrijpen. De aardbeving in Fukushima is op gang gezet door het HAARP project vanuit Gakona in Alaska door het Amerikaanse leger.

Er zitten onderdelen van HAARP in Gakona, Alaska (V.S.), New Foundland, Rusland; de Britten zitten in Noorwegen, op Cyprus en in Australie; de faciliteiten in Antarctica zijn van de Russen en de Amerikanen. De delen in Brazilie, Chili en Peru zijn waarschijnlijk Amerikaans; en dan is er nog Puerto Rico.

Een veelheid aan actieve antennes zijn gekoppeld en hebben een kracht van meer dan 1000 miljoen megawatt. De chemtrails functioneren als elektromagnetische spiegels in de lucht; men kan energie sturen naar die spiegels die daar terugketst naar het aardoppervlak. Zo kan men zenden vanuit Alaska naar elke plek op aarde.

Om beter te begrijpen hoe de atmosfeer functioneerde werden enorme hoeveelheden geioniseerde deeltjes (die komen uit atoombommen) het aardmagnetisch veld in gestuurd; het gedrag van die deeltjes werd bestudeerd in interactie met het magnetisch veld van de aarde. Daarom deden de Russen die proeven met enorme waterstofbommen in het Noordpoolgebied.

Dr. Lavan, een Canadese arts uit Alberta, bestudeerde de gevolgen van al die straling. Canadese artsen hebben berekend dat ieder mens op het Noordelijk halfrond straling heeft gekregen als van een röntgenfoto. We zijn allemaal al sinds 1945 proefkonijnen.

Ten tijde van de ramp in Fukushima is met behulp van HAARP een hogedrukgebied gemaakt boven het oosten van Canada, New York en Washington D.C. Dat waren beschermde gebieden. De zwaar besmette regen werd daar niet uitgeregend.

Skull and Bones

Je kunt je afvragen waarom de Universiteit van Californie sinds 1940 het management contract heeft voor het atoomwapenprogramma? Waarom is een universiteit überhaupt bezig met de ontwikkeling van atoomwapens? Het Skull and Bones genootschap is een antwoord op die vraag. Mensen die het op de universiteit van Californie voor het zeggen hebben, zijn ook mannen van de Yale Universiteit, net zoals Kerry, de Bush-familie, alle ministers van Defensie. 85 % van alle sleutelposities in de VS worden ingenomen door Skull-and-Bones-mensen.

Einde aan kernproeven

President Kennedy wist dat Amerikaanse kinderen langzaam doodgingen van de radioactieve straling. Hij wilde een einde maken aan de kernproeven. Amerikaanse oma's omsingelden het Witte Huis met buggies, en ze hadden volkomen gelijk. Die demonstraties hadden effect. Kennedy nodigde Dr Ernest Sternglass uit om te getuigen en de Senaat ervan te overtuigen dat er een wet moest komen; die kwam er ook. De Partial Test Ban Treaty uit 1963 maakte een eind aan de Amerikaanse kernproeven.

Maar in datzelfde jaar hebben veel atoomexperimenten plaats gevonden in Nevada. Men heeft daar maar liefst 250 atoombommen af laten gaan in een jaar tijd, dat is bijna een bom per dag. Een ongelooflijke hoeveelheid straling is daarbij vrij gekomen.

George en Barbara Bush hebben zes kinderen. Die hebben allemaal leerachterstanden die zijn opgelopen door blootstelling aan straling van die atoomproeven. Ze zijn mentaal instabiel. Toen hun dochter Robin in het ziekenhuis stierf aan leukemie zijn George en Barbara de rest van de dag gaan golven en ze hebben hun dochter nooit begraven. Pas drie jaar later heeft Barbara's moeder haar kleindochter begraven.

Dit verhaal is op tv geweest. Het laat zien wat voor soort mensen onze leiders zijn. Hoe kan je nou verwachten dat wereldleiders die voor een groot deel psychopaten of sociopaten zijn, zich zullen gedragen als normale, verantwoordelijke mensen? Je past dan een logica toe die niet van toepassing is. Grote directeuren van grote bedrijven zijn voor meer dan de helft sociopaten in Amerika. Ze komen in die posities terecht vanwege hun aard.

Verspreiding van de besmetting

Verarmd uranium uit Fukushima komt nu terecht in de troposfeer, de onderste laag van de dampkring, waar de meeste meteorologische verschijnselen plaatsvinden: regen, sneeuw, stormen en orkanen. Het water hecht zich aan een ioniserend radioactief deeltje tot het zwaar genoeg is geworden om naar beneden te vallen als een regendruppel. Omdat sneeuwvlokken scherpe randjes en uitsteeksels hebben, zijn ze zwaar geladen langs die randen en punten, waardoor 95 % van de radioactieve deeltjes in de lucht zich vastzetten op sneeuwvlokken als het sneeuwt.

Dus berggebieden die smeltwater leveren voor ons drinkwater zijn de plekken waar het meeste besmette water wordt uitgeregend of uitgesneeuwd. Uiteindelijk belandt die straling overal - ook in onze lichamen. Atoomenergie is niet verenigbaar met leven op aarde, met gezondheid en welbevinden. De werkers in Fukushima hebben een kamikaze-missie. Ze krijgen 5000 dollar per dag maar het is zeker dat ze allemaal dood gaan.

Mensen, word toch eens wakker... Na 11 september, na de orkaan Katrina, na de ramp in de golf van Mexico, en nu in Fukushima, hebben allerlei overkoepelende organisaties, machthebbers, politici, bureaus en agentschappen zich op de achtergrond gehouden. Waarom?

Bij de BP-ramp mocht BP het zelf gaan opknappen in de golf van Mexico.... een maritiem bioloog heeft uitgelegd hoe belachelijk dat is: alsof je een aanrander de opdracht geeft de gevolgen van zijn daad zelf weer recht te zetten!! Het gaat hier om rampzalige gebeurtenissen die de hele wereld aangaan.

HAARP: "Omgevingstechnologie"

Leuren leest voor uit het boek Unless Peace Comes (Tenzij er vrede komt), in 1968 geschreven door Dr Gordon MacDonald, een Jason wetenschapper; het huidige Manhatton Project wordt ook door Jason wetenschappers geleid. Ze werken allemaal voor het Pentagon. Volgens Leuren is hij de persoon die tektonische oorlogvoering heeft ontwikkeld voor het HAARP project.

(Uit het hoofdstuk "How to wreck the environment"
- Hoe je het milieu kunt mollen:)
Geheime oorlogvoering en veranderende relaties.
Gebrek aan basiskennis over fysieke natuurprocessen en de technologie van milieuveranderingen maken het hoogst onwaarschijnlijk dat omgevings-verandering in de nabije toekomst een aantrekkelijk wapen zal zijn in een directe militaire confrontatie.

Maar op den duur zullen andere methoden dan openlijke oorlogvoering worden ingezet om een nationale voordeelpositie te verkrijgen. Als economische concurrentie toeneemt, kan het in het voordeel zijn van een natie om een vredige, natuurlijke omgeving voor zichzelf te verzekeren, en een verstoorde omgeving voor zijn concurrenten.

Een operatie of project om die voorwaarden te scheppen kan in het geheim worden uitgevoerd. De natuur gedraagt zich immers wispelturig in de vorm van overstromingen, stormen, droogte, aardbevingen en tsunami's, die ongewoon maar niet onverwacht zijn. Zo'n geheime operatie hoeft niet verklaard of zelfs maar bekend te zijn bij de getroffen bevolking. Dit zou jaren kunnen doorgaan, en alleen de betrokken uitvoerders hoeven ervan op de hoogte te zijn. Jaren van natuurrampen zouden worden toegeschreven aan een vijandige natuur; pas nadat een land grondig is verzwakt kan men overgaan tot een overname door het leger.


Maar MacDonald waarschuwt ook dat deze technologie zeer riskant is omdat men niet goed weet waar men aan begint. De inzichten in basiswetten van omgevings- of milieutechnologie (= gebruik van natuurkrachten voor eigen doeleinden; Eng. environmental technology) is primitief, en uitkomsten van de inzet ervan zijn niet voorspelbaar. Met andere woorden: men weet niet goed waar men mee bezig is. Dat is voor psychopaten geen bezwaar.

Verborgen agenda's

Wat is de agenda van deze psychopaten, deze tectonische oorlogvoerders? Het effect van de ramp in Fukushima is dat de voedselbronnen en watervoorzieningen worden vergiftigd en verzwakt, waarna het Amerikaanse leger met zijn 14 militaire bases in Japan dat gebied heel eenvoudig zou kunnen overnemen. Leuren beweert niet direct dat dit gaat gebeuren, maar noemt het als een mogelijkheid.

Door de stralingsvervuiling in Japan en in de westkusten van Canada, Amerika en Mexico zullen een heleboel boeren failliet gaat. Hun land is onverkoopbaar, dus kunnen de internationale bankiers het opkopen. Ze hebben al veel landbouwgrond in hun bezit. Als ze het hebben opgekocht, zullen ze het gebruiken om doelbewust besmet voedsel te kunnen verbouwen en te verkopen aan de bevolking of bepaalde doelgroepen. De familie Rothchild is al lang van plan de Japanse en Europese boeren failliet te krijgen, zodat zij de handel in voedsel in handen krijgen.

Koningin Elizabeth bezit het recht om mineralen te delven in 27 landen van de Gemenebest. Ze bezit die rechten zelfs tot 300 km vanaf elke kust! De BP-boorplatforms zijn haar persoonlijk bezit; het land dat ze over de gehele planeet bezit vertegenwoordigt een waarde van 35 biljoen dollar. De speerpunten van de sociopaten volgens Leuren zijn het banksysteem, de handel in delfstoffen en de landbouw/voedselvoorziening. De eerste twee hebben ze al, en met het laatste deel zijn ze de laatste jaren heel hard op weg.
Zie ook over Leuren Moret:
Interview met Leuren Moret, CMN, 2008
Over Google en DNA-manipulaties
Leuren Moret, Fukushima Update 2013
Leuren Moret Update, October 2016- deel 1

De Reddingsmissie: Loflied aan de Parel
Home