Leuren Moret

Deel 1: Fukushima

Deel 2
Het atoomtijdperk en stralingsziekten

Op een dag wilde Eisenhower in Washington gaan wandelen in de regen.
Zijn adviseurs zeiden: Doet u dat maar liever niet, want de straling van de kernproeven wordt vandaag uitgeregend.
Waarop Eisenhower zei: HIER??
En zijn adviseurs zeiden: Ja, hier. U kunt beter binnen blijven.


Leuren Moret heeft gewerkt in twee laboratoria die betrokken waren bij de productie van atoomwapens: het Lawrence Berkeley lab waar het Manhattan atoomproject is opgestart, en het Lawrence Livermore lab. Toen zij daar werkte wist zij niets van de atoomprogramma's af.

Na jaren graven, onderzoek, verzamelen van gegevens en veel contact met wetenschappers over de hele wereld is Leuren ervan overtuigd dat men in de Verenigde Staten, maar ook elders zijn best doet om allerlei moderne ziekten toe te schrijven aan van alles en nog wat: voeding, vaccinaties, chemische vergiftigingen van het fysieke lichaam. Men wil dat de massa vooral niet op het spoor komt van de voornaamste oorzaak van allerlei ziekten: radioactieve straling uit de woon- en leefomgeving! Als mensen dit zouden weten, zou er massaal worden geprotesteerd tegen atoomenergie en het gebruik van atoomwapens.

Het atoomtijdperk en suikerziekte

Al jaren lang verzamelt Leuren gegevens over ziekten in verschillende gebieden op aarde. Het voorkomen daarvan zet ze af tegen metingen in verband met het vrijkomen van radioactieve straling.

• 1945 atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
+ start kernproeven van de Russen
• Jaren 1950 bouw van de eerste kerncentrales
• Jaren 1990 introductie van (verarmd uranium) kernwapens in oorlogsgebieden
• 1986 Tsjernobyl
• 2011 Fukushima

De statistieken uit Japan zijn veelzeggend. Er worden daar nauwkeurig gegevens verzameld over de volksgezondheid sinds 1898, die je gewoon kunt opvragen. Voor 1950 kwam suikerziekte nauwelijks voor. Toen insuline nog niet beschikbaar was stierven kinderen aan diabetes op de leeftijd van 7 of 8 jaar. Sinds er verarmd uranium atoomwapens zijn ingezet in oorlogsgebieden tussen 1990 en 2000 komt suikerziekte veel vaker voor. Het slaat vooral toe onder jonge kinderen en ouderen.

Het gevolg van wereldwijde stralingsvervuiling is bevolkingsafname. Cheney, Bush, Rumsfeld etc. zijn de mannen die besluiten wapens te produceren waarmee mensenmassa's kunnen worden vermoord. Door die wapens te gebruiken worden mensen op grote schaal ziek, waarna er nog meer geld kan worden verdiend aan de medicijnen. Dit is Rampenkapitalisme.

Onder de zwarte bevolking in Amerika komt suikerziekte het meest voor, terwijl suikerziekte wereldwijd het minst voorkomt op het continent Afrika. Hoe kan dat? In het gebied rond kerncentrales is de straling erg hoog en het land besmet. De koeien die dat besmette gras eten produceren radioactieve melk. Leuren en haar collega's hebben ontdekt dat de meeste besmette melkproducten worden geleverd aan de arme wijken in de grote steden van Amerika, waar het voor een relatief lage prijs in de schappen terecht komt.

De medische wetenschap komt met chemicaliën op de proppen als verklaringen voor het ontstaan van suikerziekte. Volgens Leuren is ioniserende straling tien tot honderd miljoen keer schadelijker voor een zich ontwikkelend embryo dan chemicaliën. Ze kunnen elkaars schadelijke effecten wel versterken.

Uranium

Fosfaten worden gedelfd om er uranium aan te onttrekken. Maar men krijgt er maar 15% uit; de rest, 85 % wordt verwerkt in meststoffen. Er vliegen vliegtuigjes boven Europa, Canada en de VS die deze meststoffen besmet met uranium fanatiek sproeien over onze gewassen en landbouwgronden. Zo besmetten ze het grondwater en de dieren eten het ook. Uranium is overal. Het wordt ook gebruikt om kunsttanden en kiezen van te maken. Om valse tanden witter te doen lijken wordt er uranium aan toegevoegd.

Er zit uranium in de chemtrails, maar die bevaten ook ioniserend radiactief materiaal dat deel uitmaakt van het HAARP-systeem.

In Amerika komt veel diabetes voor in de staten rond de Golf van Mexico. Dat komt omdat het uranium van de oorlogen in het midden Oosten is meegenomen door orkanen die ontstaan boven de Atlantische oceaan, maar allemaal hun oorsprong vinden in de Sahara in Afrika. De dagen zijn daar extreem heet en de nachten erg koud. Die enorme temperatuurverschillen zorgen voor een mengeling van hete en koude lucht, die de uranium stofdeeltjes opneemt en over de Atlantische oceaan vervoert naar de gebieden rond de Golf van Mexico. Daar wordt het uitgeregend.

Verarmd uranium werd al in 1943 voorgesteld als wapen tijdens het Manhattan Project. Men wist toen nog niet of de radioactieve bommen effectief zouden zijn, maar men wist al wel dat een radioactief gifgas de getroffen gebieden permanent kon vervuilen en de eigen soldaten evenals die van de vijand zou doden. Die vervuiling is permanent, omdat de halfwaardetijd van uranium 4.500 miljoen jaar is.

Straling meten

Een goede manier om de stralingsvervuiling in een gebied rond een kerncentrale te meten is het verzamelen van melktandjes van kinderen die er wonen. Die tandjes worden gevormd in het zich ontwikkelende embryo en de foetus in de baarmoeder, en functioneren als een stralingsmeter in het ongeboren kind.

Leuren Moret en verschillende collega's hebben die melktanden verzameld in de VS, in Groot Brittannië en in Japan in de omgeving van kerncentrales. De gemeten stralingsniveaus in de tandjes in die drie landen zijn nu hoger dan in de periode dat men met kernproeven bezig was.

De Verenigde Staten zijn sinds 11 maart 2011 behoorlijk besmet; de straling vanuit Fukushima is zeker tien keer zo hoog als de gevolgen van Tsjernobyl. Om radioactiviteit in water te meten is geavanceerde en peperdure apparatuur nodig. Een Geigerteller merkt op dat er sprake is van atomen die uit elkaar vallen, maar zegt niets over de concentratie. Een Geigerteller kan ook de isotopen niet identificeren.

De radioactieve straling van atoomcentrales kan ook worden meegevoerd met de wind en kuststromen. Vochtige windstromen zijn geen regen, maar kunnen ook radioactiviteit vervoeren en afzetten in een bepaald gebied. In Californië waar de meeste neerslag valt rond de delta en moerasgebieden zet de radioactiviteit zich vaak vast in kleideeltjes. Dat is het soort klei dat vrouwen op hun gezicht smeren voor een betere huid. De klei verzamelt de radioactieve deeltjes uit het water, het trekt ze aan. Daarom komt er langs de kusten, rond meren en vlak bij rivieren de meeste kanker voor, overal waar zich modder bevindt. Het gebied waar de meeste borstkanker voorkomt is in de baai rond San Francisco.

Officiële meetgegevens

Atoomcentrales vervuilen hun omgeving enorm. Tot ruim 150 km rond een centrale komen bepaalde ziekten veel vaker voor. Melkproducten zijn besmet. Het effect van de atoomproeven zijn nog steeds meetbaar en de effecten van het gebruik van verarmd uranium wapens in oorlogsgebieden nog veel meer. Maar al dat soort gegevens worden onder het tapijt geveegd.

Er wordt standaard op grote schaal met gegevens geknoeid. Normen worden verlaagd of er wordt gemeten met onnauwkeurige instrumenten. Men is na Fukushima gestopt met het meten van radioactiviteit in melkprodukten! Na Tsjernobyl is het meten daarvan heel lang doorgegaan. Nu is het gestopt met de verklaring dat er geen gevaar is. Hoe lang blijven Amerikanen en de rest van de wereld deze vormen van misleiding slikken?

Over autisme, borstkanker
en andere stralingsgerelateerde ziekten

• Autisme
In tegenstelling tot berichten die in het alternatieve circuit rondwaren, heeft het ontstaan van autisme volgens Leuren niets te maken met vaccinaties of kwikvergiftiging. Ze toont aan de hand van verschillende iets oudere kaarten het verband aan tussen radioactieve neerslag en het voorkomen van autisme.

• Slechtere resultaten op school
In het gebied in de VS waar atoomproeven zijn uitgevoerd, gingen de cijfers van de schoolexamens van kinderen die in 1963 geboren waren opeens met 12% achteruit.

• Borstkanker
In Amerika is het Center for Disease Control verantwoordelijk voor de statistieken. In tegenstelling tot Japan, waar de statistieken met betrekking tot volksgezondheid vanaf 1898 in een boekwerk gewoon bij de regering te koop zijn, mag je in Amerika blij zijn als je een overzicht van 20 jaar te zien krijgt. Dat komt omdat de werkelijke agenda van dit "Centrum voor ziektebeheersing" is om gegevens weg te moffelen in plaats van het publiek te informeren. Zo wil men verbergen dat allerlei chronische ziekten pas sinds 1945, het begin van het atoomtijdperk, enorm zijn toegenomen.

Maar de kaart die het centrum heeft vrijgegeven met gegevens over borstkanker, kan de relatie met de aanwezigheid van kerncentrales niet verbergen. De centrale in Hanford heeft de gehele Columbia rivier radioactief besmet. Tweederde van alle gevallen van borstkanker in de VS tussen 1985 en 1989 kwamen in dat gebied voor. Na 1990 ging radioactieve vervuiling door het gebruik van atoomwapens in oorlogsgebieden wereldwijd een rol spelen.

• Gekke koeienziekte
De echte oorzaak van de gekke koeienziekte is stralingsvervuiling: de koeien hebben plutonium in hun hersenen. In Engeland worden die dode koeien vermalen en gevoerd aan de levende koeien, zodat de concentraties kunnen toenemen.

• Golfoorlog
Leuren heeft een lijst van het leger in handen gekregen met ziekten van soldaten uit de Golfoorlog. 631.000 veteranen werden naar een volkomen besmet gebied gestuurd en kregen daar (verarmd uranium-) atoomwapens in handen. Sommigen werden binnen twee maanden geestelijk gestoord. Een aantal kwam terug en binnen drie maanden hadden vijf soldaten hun vrouw vermoord. Er was sprake van een epidemie van moorden en zelfmoorden op legerbases.

Dit gebeurt nu ook in Israel, want de Amerikanen hebben Israel verarmd uranium wapens gegeven met een toegevoegde cocktail (dime weapon genaamd) die in 100% van de gevallen een tumor veroorzaakt; en in 100% van de gevallen sterft men binnen zeven maanden.

• Cholesterol
Als je in de omgeving van een atoomcentrale woont, vooral als de wind vanuit die centrale vaak jouw richting op waait, dan komen radioactieve nanodeeltjes jouw huis binnen en hechten zich aan stofdeeltjes. Iedereen die er woont ademt die in, en zo komt het in je longen terecht en in je bloed. Ook worden de besmette deeltjes door je hele lichaam heen vervoerd omdat ze zich hechten aan cholesterol. Daarom wordt cholesterol als een boosdoener aangewezen. Cholesterol zelf is helemaal niet schadelijk, het hoort in ons lichaam thuis. Maar de radioactieve deeltjes die zich eraan hechten, kunnen niet worden opgemerkt door de verdedigingsmechanismen van ons lichaam.

• Ierse zee
De Britten hebben de radioactieve vervuiling van hun kerncentrales gewoon in de Ierse Zee gedumpt en behoren daarmee tot de grootste vervuilers van de oceanen. Omdat de Ierse zee via de grote golfstromen direct in verband staat met Indische Oceaan, is de kust van Afrika nu vervuild en zijn er meer dan 25 miljoen babies in India gestorven. De stroom bereikt de kust bijna in Senegal en de stralingsvervuilde deeltjes spoelen daar aan op het strand. Nergens ter wereld sterven meer zwangere vrouwen dan in Senegal.

Hermafrodiete mensen en dieren

In Afrika was een hardloopster die alles won en mee zou doen aan de Olympische Spelen. Tot men ontdekte dat ze zowel een vagina als zaadballen had, en geen eileiders en baarmoeder. Haar uiterlijke verschijning was vrouwelijk.

Dit is een ander gevolg van stralingsvervuiling. Als een embryo vrouwelijk is, ontwikkelen twee bepaalde celletjes zich normaal tot eileiders. In een mannelijk embryo worden dat testikels. Maar als er wilde elektronen bij komen van een radioactief deeltje, dan wordt de informatiestroom veranderd, omgeschakeld en verstoord. Er zijn ook ijsberen ontdekt met zowel vrouwelijke geslachtsorganen als testikels.

De programma's in de natuur worden in de war geschopt. Als een zaadcel of eitje beschadigd DNA bevat, dan komt die beschadiging tot uitdrukking in elke cel van het nieuwe organisme dat wordt gevormd. De schade die wordt aangericht aan het menselijk en dierlijk genenbestand is enorm en onherstelbaar.


Deel 3: Tectonische oorlogvoering: HAARP

Zie ook: Overzicht vertalingen: Leuren Moret (1) en (14)

Home