Exopolitiek, deel 2
The Spiritual School of Ascension

Wereldbeeld:
Wij leven in een spiegelwereld, in de grensgebieden tussen echte scheppingen in, die volgens het oorsponkelijke goddelijke ontwerp 'leeg' zouden moeten zijn. Duister bewustzijn heeft daar zijn weg gezocht en gevonden en beleeft hier illegale avonturen.
Je kunt het leven wel als een spel of een dans zien, maar doel is om terug te keren naar de echte schepping, die Mila de echte Tao noemt. Werelden in de spiegel behoren tot de namaak- of imitatie-Tao en zijn parasitair van aard. In deze Nep-Tao zijn duister en licht bewustzijn op verwarrende wijze met elkaar vervlochten en heerst algemeen energiegebrek. Levensvormen teren op elkaar.

Introductie

Mila geeft in haar channelings van verschillende bronnen veel informatie over de aarde, die in haar geschiedenis steeds dieper en dieper in bewustzijn is gevallen. Nu is de aarde met haar ascensieproces begonnen en dat proces is deels biologisch: verzwaarde, verdichte, onbewust geworden lichamen moeten worden verlicht en getransmuteerd. Zo kan gemechaniseerd bewustzijn weer bewust worden en terugkeren naar huis.

Buitenaardse bemoeienis

Van alle buitenaardse groeperingen die in contact met de aarde hebben gestaan, hebben vooral de Annanuki hun stempel gedrukt op de mensheid, omdat zij de slavenrassen hebben geschapen. Toen zij op de aarde kwamen liepen daar al mensen rond die door Sirius waren gekweekt en uitgezet, niet als slaven, maar om te testen welk genetisch materiaal het meest geschikt was om te overleven in de aardse atmosfeer en omstandigheden. (Zie ook: De eerste mens en zijn missie: De SSOA.)

In de geschiedenis van de aarde hebben niet alleen de Annanuki de mens van chi (levensenergie) beroofd. Ook de Grijzen (Zeta), de Reptilianen en de Andromedanen hebben de mensheid energetisch uitgebuit. De SSOA leert dat deze buitenaardsen hun prooi niet rechtstreeks op het fysieke vlak belaagden; ze deden (en doen) dat voornamelijk op het subtiele, energetische vlak.

Pleiadiërs, Andromedanen, Grijzen en Reptilianen zijn energetische jagers. Ze hebben wapens op het subtiele vlak, die lijken op geweren, messen, pijl en boog, maar ook veel soorten etherische snufjes om het menselijk energieveld te verwonden of beschadigen, waarna ze er energie uit kunnen betrekken. Ook informatieroof komt veelvuldig voor. Na zo’n informatieroof ben je de kennis en gegevens kwijt die je door ervaring hebt opgedaan. Je zakt dan in bewustzijn.

De buitenaardse energierovers hebben allerlei etherische constructies gebouwd om op het subtiele vlak energie te kunnen oogsten. Sommige constructies zijn als massale oogstmachines; Mila noemt zo'n machine een Matrix. Zo gebruiken diverse groeperingen de behuizing van mensen, kantoren en flatgebouwen, steden, winkelcentra, theaters en bioscopen, restaurants, maar ook de televisie, boeken, kranten en tijdschriften, om mensen te beroven van hun informatie en subtiele energie. Overal waar mensen bij elkaar komen en zich ergens op afstemmen in groepen, kan er op subtiel niveau flink wat energie worden geoogst. Kerstmis is daar een goed voorbeeld van.

Mensen ervaren het winkelen of een theaterbezoek wel als vermoeiend, maar beschouwen dat als een natuurlijke zaak. Hele groepen kunnen loom, futloos en half bewusteloos huiswaarts keren. Weinigen beseffen dat ze, op terreinen die buiten hun bewuste waarnemingsbereik liggen, vaak gewillige prooidieren zijn voor buitenaardse beschavingen.

Op individueel niveau zijn er ook mensen die zich vol kunnen zuigen in een menigte of groep. Het merendeel van de mensen verliest echter energie. Wie zich kan volzuigen in groepen beschikt volgens de SSOA niet over Sirisch, maar over Pleiadisch (Annanuki), Reptiliaans of Albyreonees DNA.

’Heilige’ geometrie

Verschillende manieren van van energie oogsten worden in het zelfstudie-materiaal van de SSOA beschreven. In de buitenwereld spreekt men vaak van ‘heilige geometrie’: energetische constellaties die zich op het subtiele vlak manifesteren in allerlei vaak prachtige, ontzagwekkende geometrische patronen. Ze vormen een heel scala aan matrices in verschillende kleuren (frequenties).

Dergelijke energiepatronen zijn bepaald niet heilig. Via de matrixstructuren kan energie en informatie worden geoogst en verplaatst, en zo terecht komen binnen de invloedssferen van diverse hogerdimensionale machthebbers of andere planeten. Dit betekent dat er energie aan het materiële vlak onttrokken kan worden door hogere dimensies. Ook het dumpen van ongewenste, chaotische vibraties verloopt volgens Mila vaak via matrices. Zo kan wat duister is toch licht lijken in deze imitatie-Tao.

N.B. Andere leringen spreken bij energie-uitwisselingen tussen dimensies eerder over poorten en zwarte gaten. In de New Age beweging wordt vaak gesuggereerd dat er iets fantastisch gebeurt als er een interdimensionale poort open gaat. Dat wordt meestal niet in verband gebracht met energieroof of het dumpen van ongewenste vibraties.

Merk ook op dat sommigen het hebben over andere planeten terwijl anderen zich neutraler uitdrukken door te spreken over andere dimensies.

Hier volgt een aantal beschrijvingen van dergelijke 'heilige geometrische' patronen. Deze beschrijven invloeden op groepsniveau, op planetair niveau of op universeel niveau. Als het gaat om uitwisselingen tussen twee wezens of individuen (energieroof, het dumpen van rommel, maar ook positieve uitwisselingen), dan spreekt Mila niet over matrices maar over hechtingskoorden.

De Annanuki en Piramide-energie

De Annanuki zijn volgens de SSOA een groep verschoppelingen van de Pleiaden. Hun nakomelingen werken zowel bewust als onbewust met piramidevormen, Merkaba’s, en scherpe hoeken. De basis van de piramide is het vierkant. Door hun werkmethoden kan informatie op het subtiele vlak worden verzameld en ingezet voor hun duistere doelen. Ook levensenergie kan worden geoogst en herverdeeld.

Veel lichtwezens op het fysieke vlak worden misleid en geloven dat ze met behulp van piramides (Merkaba-meditaties, Flower-of-Life technieken etc.) energie kunnen ‘opwekken’ die vrij verkrijgbaar is of uit de Bron komt, terwijl die energie feitelijk is geroofd van mens, dier, plant en de natuur. In moderne versies spreekt men graag van ‘vrije energie’ – ook helemaal gratis en voor niks, in onbeperkte hoeveelheden aanwezig, etc. etc. Van het bestaan van subtiele transportsystemen en energieoverdracht is men zich meestal niet bewust.

Piramide-energie op het subtiele vlak manifesteert zich als verschillende soorten ster-vormen. De vijfpuntige ster komt vaak voor, evenals de zespuntige en de 7-, 12-, 18-, 24, en 36-puntige ster. Er zijn zelfs 72-puntige en 144-puntige sterren. Deze energie wordt elektrisch genoemd.

Bepaalde groepen mensen houden zich bezig met de vraag of piramide-energie bestaat. Als ze dan eenmaal hebben ontdekt dat je van piramide-energie kunt profiteren, vraagt men zich meestal niet meer af waar die energie dan vandaan komt. Als het werkt, dan is het goed, en men komt graag met verhalen over bronverbindingen, overvloed, onuitputtelijkheid. De suggestie dat de energie aan andere levensvormen om je heen kan zijn onttrokken wil men meestal niet eens overwegen.

Groepsdynamica in piramides

Per groep van ongeveer 100 mensen zullen zes mensen naar machtsposities groeien waarbij ze bepaalde soorten energie uit de groep kunnen oogsten. Vaak zijn zij de onbewuste kleuren- en tonendieven in groepen.

Zes anderen dalen af naar posities waarin ze niet alleen energie verliezen, maar ook worden opgezadeld met de soms chaotische energetische rommel van anderen.

De rest van de mensen in de piramide functioneert als ‘werkbijen’. Er is ook een onzichtbare ‘kringleider’. Die weeft de patronen als een matrix in op het subtiele vlak, waardoor deze energetische herverdelingen binnen de groepen kunnen ontstaan.

De 6 mensen in machtsposities verzamelen bepaalde frequenties en informatie uit de piramide. Hierdoor lijkt een van hen
1) mooier en perfecter;
2) een martelaar of heilige;
3) een artistieke schepper;
4) een aantrekkelijke charmeur voor wie anderen graag klaar staan;
5) een vrijbuiter of vrije denker;
6) en een van hen komt terecht in de rol van verhevene, die de macht van de anderen onder zich kan verenigen.

De 6 mensen die de pineut zijn in de groep verzamelen bepaalde frequenties en schaduwen (= het slechte karma van anderen) uit de piramide, waardoor een van hen terecht komt in de rol van
1) het lelijke eendje of de gebeten hond;
2) de zwarte tovenaar (vaak onbewust), die steeds met justitie in aanraking komt
3) een arme drommel, die karma voor armoede van de groep opneemt
4) de mislukking of loser, die het duister van andere groepsleden op zich neemt
5) de gevangene of slaaf. Dat hoeft niet letterlijk; door een relatie of bepaalde levensomstandigheden kan men ook gevangen zitten.
6) De verstotene of verbanneling. Die wordt niet geaccepteerd door de groep. Vaak heeft hij de schaduw van de verhevene op zich genomen.

Deze patronen verklaren waarom iemand veel mooier of succesvoller kan lijken dan hij eigenlijk is, terwijl anderen hun eigen ideeën en plannen niet kunnen uitvoeren. Velen moeten aanzien hoe anderen met de eer van hun werk of plannen gaan strijken.

In het westen zijn veel bedrijven op het piramidemodel gestoeld. Succesvolle managers hebben er meestal geen benul van dat ze teren op de energie van de groep. Het lukt hen namelijk altijd om in groepen succesvol te zijn en bepaalde energieën naar zich toe te trekken. Ze vragen zich niet af waar ‘hun’ energie en ideeën allemaal vandaan komen, maar ze voelen zich in afzondering niet echt prettig en 'geïnspireerd'...

Er komt een einde aan de werking van deze piramides, die uiteindelijk allemaal vernietigd zullen worden. Ze functioneren al een tijd niet meer op volle kracht. Een aantal piramides haperen behoorlijk. In totaal hebben de Annanuki 18 grote piramides geschapen op het subtiele vlak, om de slavenbevolking te beheersen en uit te melken. Dat zijn o.a. de geldpiramide, de legerpiramide, de voedselpiramide, de onroerend goed-piramide, de huwelijkspiramide, onderwijspiramide, regeringspiramide, de medische piramide en de mediapiramide.

De Reptilianen en rechte hoeken

De Reptilianen die naar de aarde kwamen, waren afkomstig uit Alpha Centauri. Zij belandden niet in de derde, maar in de vierde dimensie: op het astrale vlak ofwel in droomtijd hebben zij hun stempels op aarde achtergelaten en hun macht uitgeoefend. Zij konden wel lichamen manifesteren in de derde dimensie en vermengden zich door aanranding met rode volken (Indianen) die in de binnenaarde woonden.

De holografische aard van het Tibetaanse ras en de Eskimo’s (Inuit) veranderde daardoor: hun DNA werd uiteindelijk 28% Reptiliaans. Het zuiveren van Reptiliaans DNA kan volgens Mila niet in de derde dimensie gebeuren, omdat de manipulatie in een hogere vibratieband heeft plaatsgevonden en daar is ontstaan. Een lagere vibratieband kan niet worden gebruikt om een hogere te zuiveren of te transmuteren.

De Reptiliaanse ‘heilige geometrie’ is rechthoekig en doos-vormig. Er zijn voornamelijk hoeken van 90 graden en rechte lijnen bij betrokken. De Reptilianen waren niet bezig hun levens te verlengen, zoals de Annanuki dat wel deden. Daarom wordt er met behulp van deze patronen geen karma verplaatst. Wat wel op grote schaal wordt verplaatst in deze rechthoeken, zijn dromen. Die hebben alles te maken met je manifestatiekracht tijdens je incarnatie.

Samengevat zou je kunnen zeggen dat piramide-energie levensenergie en informatie verplaatst en rooft, waarbij er winnaars, verliezers en een heleboel werkbijen zijn. De totale piramide wordt beheerd vanuit hogere dimensies dan de derde. De rechthoekige geometrie van de Reptilianen wil energie van anderen niet zozeer stelen maar eerder inlijven in de eigen agenda’s. Je wordt als deel van een 'familie' opgenomen en dient je te houden aan de opgelegde doelen. Het Westen zou overwegend met piramide-energie werken, terwijl in het Oosten meer rechthoekige geometrie wordt aangetroffen.

Mila vertelt haar studenten dat het pas zin heeft om de Reptiliaanse manipulaties ongedaan te maken als je al heel ver bent gevorderd op het ascensiepad. Vrijwel alle aandacht gaat naar de Anunnaki en de slavenpatronen. De Reptilianen zouden de aarde al lang hebben verlaten. We zitten nog wel met de erfenis van hun 'heilige' geometrie, dat zich via het DNA van hun nakomelingen steeds opnieuw manifesteert. Manipulaties van de Grijzen vinden juist in een lage vibratieband plaats; die zou je al vrij vroeg op je ascensiepad weer ongedaan kunnen maken en de suggestie is dat dit bijna vanzelf gebeurt.

Albyreon: sterk magnetisme

Een groep kosmische vluchtelingen uit Albyreon landde 176.000 jaar geleden op aarde. Hun eigen schepping was stervende en ze hadden net als in de Ark van Noach een aantal diersoorten van hun thuisplaneet meegenomen, op zoek naar een nieuwe planeet om te kunnen leven. Duizenden en duizenden ruimteschepen vertrokken uit Albyreon; slechts 17 kwamen er op aarde aan.

Een groep kwam in het huidige Australië terecht en bracht de koalabeer en de wombat mee. De giraffe, het nijlpaard en de antilope zijn in Afrika terecht gekomen. Er werden nog veel meer soorten dieren meegenomen en vrij gelaten, maar die konden niet overleven onder aardse omstandigheden.

Aards DNA dat zich vermengde met dat van Albyreon maakt zich schuldig aan wat Mila ‘hard magnetisme’ noemt. Het is wel magnetisch van aard, (dat is een positieve eigenschap binnen de SSOA, terwijl elektriciteit en elektromagnetisme energiepatronen vormen die niet bij de aarde zouden passen), maar zo krachtig, dat de wil en vrijheid van de ander niet langer gerespecteerd word. De aantrekking is niet zachtaardig maar dwingend.

Kenmerkend voor nageslacht met DNA uit Albyreon is volgens Mila dat het graag groots denkt en werkt; het wil alles massaal aanpakken en opzetten. Plaatselijke, regionale en zelfs continentale plannen zijn niet genoeg: het liefst betrekt men de hele planeet erbij.

De energiepatronen die dit DNA opwekt zijn soms wel voedend en dragend, maar terwijl de Reptiliaanse energie inlijvend is, voelt deze energie als sterk overrompelend en meesleurend aan. Je wordt er tegen je wil in in meegetrokken.

Alteriyn: een wormgat

Zoals gezegd kan je spreken over contact met een andere planeet of ster, terwijl anderen het dan liever hebben over contact met een 'andere dimensie'. Mila maakt daarbij onderscheid tussen dimensies die binnen het goddelijk ontwerp zouden moeten bestaan, en andere, parallelle of illegale scheppingen van valse goden. Die werken met het basisprincipe van 'kopiëren, knippen en plakken', wat altijd ten koste gaat van energie uit de oorspronkelijke schepping.

Een merkwaardige channeling van Mila uit 2001 is me altijd bijgebleven. Ze beschrijft hoe wezens van een andere ster genaamd Alteriyn contact met haar zoeken, en hoe ze er in de loop van dat contact achter komt dat het helemaal niet gaat om een 'ster' maar om een wormgat dat door duistere krachten is gemaakt. Ze hebben schepping na schepping kunnen vernietigen en consumeren. Ze opereren van buiten ruimte en tijd, en kunnen in elk segment van de menselijke geschiedenis inbreken en zo parallelle, afgeleide vertakkingen van tijd scheppen en de mens manipuleren. Wie in een ruimte-tijdzone vast zit heeft dat overzicht niet en vormt een gemakkelijke prooi voor deze roofdieren.

(Meer informatie over wormgaten in Exopolitiek deel 3: De Freedom Teachings)

Over geheime agenda's achter het SSOA-materiaal

De zogenoemde Grootmeesters, wiens DNA een sleutelrol speelt in het ascensieproces volgens Mila, waren niet perfect en werden zelf ook beroofd van informatie. Zij kwamen van Sirius, dat ondertussen naar de vijfde dimensie zou zijn geascendeerd.

In de leringen van Mila is Sirisch DNA nog het best of in elk geval het minst verdacht. Bovendien worden studenten aangespoord de Reptilianen en hun manipulaties weinig tijd en aandacht te geven, omdat hun verrichtingen toch 'buiten je bereik' zouden liggen. Net als bij de Freedom Teachings is er een grote mate van identificatie van het bewustzijn met het gemanifesteerde lichaam en DNA. Als je niet over het juiste DNA kunt beschikken, dan loop je vast in je ascensiemogelijkheden. Juist dat maakt deze bronnen naar gnostisch inzicht zeer duister van aard: je bent immers je DNA niet.

Als er sprake is van een geheime of dubbele agenda achter Mila's channelings, dan geeft het te denken dat Sirius en Tau Ceti/de Reptilianen steeds buiten schot blijven. Mila is overigens een van de weinige bronnen die beweert dat de Annanuki Pleiadiërs zijn. Volgens Anton Parks komen ze wel van de Pleiaden, maar zijn het aldaar gekloonde Reptilianen uit Orion en zeker geen Pleiadiërs; en volgens de Freedom Teachings komen ze uit Sirius.

Ook heb ik mij vaak afgevraagd waarom Mila er steeds zo op hamert dat de naam van de Annanuki echt zo wordt uitgesproken en geschreven en niet anders, omdat die 'zo in de karmische bestanden staat opgetekend.' What's in a name zou je zeggen, maar als je jouw karma met de Annanuki wil verwerken en oplossen dan moet je volgens Mila hun naam wel goed uitspreken.

De scheiding van lichamen in een mannelijk en een vrouwelijk deel heeft voor veel bewustzijnsverlies gezorgd. Moeder aarde zou zich volgens Mila recentelijk hebben herenigd met haar mannelijke wederhelft, waardoor ze ook in spirituele zin meer heelheid ervaart. Volgens de lering van de SSOA gaat het dus heel goed met 'Moeder' aarde, die nu 'Moeder-Vader' aarde heet. Jawel.

Dat staat in schril contrast met andere bronnen die hier behandeld worden. Volgens de Matrix-V auteur gaat de aarde binnenkort afstuderen. Dat betekent dat het in spirituele zin wel goed met hem/haar gaat, maar dat ze haar lichaam gaat verlaten en er dan een grote puinhoop op de aarde ontstaat. Volgens Amitakh is heeft de spirit van de aarde haar lichaam al verlaten en verloopt alles nu op programmeringen, die stotteren en haperen. Ook de Freedom Teachings leren dat de aarde niet gered kan worden.


Exopolitiek deel 3: De Freedom Teachings

Exopolitiek Overzicht pagina

Home