Amitakh over numerologie en de dictatuur van getallen

Over numerologie, astrologie
Bevrijding uit de macht van getallen en cijfers
Pythagoras
Alle getallen en cijfers zijn vallen
Codes: 9-1-1; 666; M24

Bevrijd jezelf uit de dictatuur van getallen

Het Oer-Duister, de Demiurg, heeft zowel de gegijzelde lichtwezens als ook zijn eigen hulpjes in energetische gevangenissen vastgezet. Daarbij krijgt iedereen “onzichtbare belastingen” opgelegd. Twee soorten van duistere belasting worden gevormd door de tirannie van hemellichamen met hun energetische invloeden, die zich vooral op macro-niveau laten gelden. Amitakh noemt dit de “hemelse belasting” (celestial imposition). Op kleinschaliger niveau in het dagelijks leven ervaren mensen de tirannieke invloed van cijfers en getallen: de “numerological imposition”.


Amitakh: Geef je kracht niet weg aan getallen

(uit: The Tyranny of Numbers, December 2004)

Numerologie is een esoterische studie, die voornamelijk eigenschappen van getallen onderzoekt, en hun invloed op mensen en andere zaken in deze wereld.
Astrologie is een esoterische studie, die voornamelijk eigenschappen van hemellichamen onderzoekt, hun inwerking op elkaar, en hoe dat alles van invloed is op mensen en andere zaken in deze wereld.

De astrologische “hemelse belasting” is door het Duister ontworpen en uitgevoerd. Het was een nuttig instrument om het leven op aarde en elders in de Kunstmatige Schepping te beheersen.

De Kunstmatige Schepping is over de Ware Lichtschepping heen geplaatst door de Demiurg. Alle wezens die zich in de Kunstmatige Schepping bevinden worden door de Grote Piraat en zijn hulpjes gemanipuleerd om maximale hoeveelheden energie uit hen te kunnen betrekken, om die kunstmatige schepping draaiende te houden. De hemelse belasting schiep niet alleen de illusie van orde en voorspelbaarheid op het fysieke vlak, maar bood de hulpjes van het Duister ook de mogelijkheid om te profiteren van die voorspelbaarheid. Handlangers van de Grote Piraat konden zo hun voordeel doen ten koste van niets vermoedende bewoners van de Kunstmatige Schepping. Ze konden hun astrologische kennis misbruiken om onschuldige bewoners nog vollediger te binden in hun slavernij.

Maar die astrologische wetten waren op zich niet manipuleerbaar voor het duister. Zelfs de hulpjes van de Demiurg moesten bepaalde standen van planeten afwachten om gebruik te kunnen maken van energieën die dan beschikbaar kwamen. Het bleek onvoldoende te werken om de wezens op aarde te laten geloven dat alles in dit universum voorbeschikt is. De illusie van “voorbestemd zijn” is voorwaarde om mensen hun levenslot te laten aanvaarden, en genoegen te nemen met wat er op hun weg komt of wat hen wordt opgelegd. Wie onvoorwaardelijk gelooft dat alles in zijn leven is voorbestemd, heeft zijn vrije wil opgegeven en overgeleverd aan het Duister!

Om meer invloed uit te kunnen oefenen op dagelijkse gebeurtenissen introduceerde de Demiurg nog een andere belasting: corrupte getallen. Hij schreef eigenschappen toe aan die getallen, en leverde wat informatie hierover aan zijn hulpjes. Die konden deze kennis niet alleen gebruiken om anderen beter onder controle te krijgen, maar ook om het zichzelf gemakkelijk te maken tijdens hun levens op aarde.

Een hele tijd lang zijn mensen op aarde zich geheel niet bewust geweest van de machtige invloed die getallen op hun leven konden uitoefenen. Wie geen kennis heeft van de invloed van getallen en hun energetische eigenschappen is sterk benadeeld in vergelijking tot mensen die deze kennis gebruiken of misbruiken.

Getallen zijn bouwstenen voor de illusie van bezit.
Getallen en cijfers maken het mogelijk om dingen te tellen en nummeren.
Zonder getallen zou er geen vermogen of bezit kunnen zijn,
zelfs geen ruimte en tijd.
Getallen scheppen de illusie van orde, veiligheid en perfectie.
Getallen vormen de basis voor handel en dienstverlening.
Zonder getallen kan er geen geld bestaan.
De illusie van vergaarde rijkdom in de vorm van een hoog banksaldo
kan niet bestaan zonder getallen.

Geen geld zonder getallen.
Geen bezittingen zonder geld.
Geen “eigen” vermogen zonder bezittingen.
Zonder vermogen geen klassen of sociale gelaagdheid-
En geen slavernij.
Zonder slavernij kan er geen volledige controle of tirannie bestaan.
Zonder getallen is er vrijheid!

Pythagoras, een lichtwezen, begreep de verborgen macht der getallen. Hij ontdekte hun eigenschappen en dat er negen basis-vibraties waren. Hij begreep dat deze getallen corrupt waren gemaakt en vervolgens op kunstmatige wijze waren opgelegd aan alle bewoners van de Aarde. Hij wist dat er twee scheppingen zijn, een kunstmatige duistere schepping en een echte lichtschepping. De leringen van Pythagoras werden al snel vervormd en verdraaid.

Een van de dingen die Pythagoras begreep was dat getallen, door ze universeel aanvaarde symbolen toe te kennen, nog meer macht kregen. Voordat de Arabische getallen (1 t/m 9) werden geaccepteerd, waren de energieën van getallen meer verstrooid, minder geconcentreerd. Toen Arabische getallen algemeen aanvaard werden kregen mensen met esoterische kennis van getallen meer macht om andere mensen, situaties en omstandigheden te beheersen.

Het is van het grootste belang dat mensen begrijpen hoe ze door getallen kunnen worden gemanipuleerd, voordat ze de macht van getallen kunnen ontkrachten, in elk geval tot op zekere hoogte. Sommige getallen lijken gunstiger te zijn dan andere, maar dat is allemaal illusie. ALLE GETALLEN EN CIJFERS ZIJN VALLEN. Want op het moment dat mensen het idee van corrupte cijfers als “normaal” gaan aanvaarden in hun leven, beginnen ze alles in deze dimensie als normaal te aanvaarden.

Ook Jezus begreep dit en leerde aan anderen om zichzelf te bevrijden uit de tirannie van getallen. Zijn doel was om de in spiritueel opzicht dronken lichtwezens te ontnuchteren, zodat ze zichzelf zouden losmaken van het Duister en terugkeren naar het Licht.

Getallen zijn vibraties.
Alles in deze wereld is een interactie van vibraties.
Als vibraties (beweging) ophouden te bestaan, valt de hele illusie in elkaar.
Zonder vibraties zou deze en andere kunstmatige scheppingen niet kunnen bestaan.

Kleuren, muzieknoten, het gesproken woord, gedachten, woorden, gebeurtenissen, plaatsen, adressen, data (inclusief geboortedata), namen - alles in deze werkelijkheid draagt zijn eigen getallen (vibraties). Door de samenstelling van “jouw” getallen te veranderen, verander je hun vibraties, en op die manier de interactie tussen vibraties.

De meeste mensen hebben geen benul van de invloed van de interactie van getallen in hun leven. De meeste mensen geven hun kinderen, huisdieren, bedrijven, gebeurtenissen, steden, staten en zelfs hele landen namen zonder deze invloed te kennen. Ze laten dergelijke invloedrijke keuzes over aan het toeval!

De naam die je kiest heeft invloed op jouw productiviteit, persoonlijkheid, harmonie, gezondheid, rijkdom, succes en andere facetten van het leven. Hoe beter je dit begrijpt, hoe minder je erdoor kan worden uitgebuit en beheerst. Voorbeelden van sterke bedrijfsnamen zijn “Target” en “Sears”. Of die namen nu bewust zo gekozen zijn of niet maakt niet uit als het om het effect ervan gaat. Ze dragen sterke vibraties en die werken krachtig in op hun omgeving.

Behalve de vibratie van de naam is een andere vibratie van groot belang: die van de cyclus. Een persoon, plaats of ding heeft ook een cyclus-vibratie. Wie de eigenschappen van cycli begrijpt, zal nooit een nieuwe onderneming of plan starten op basis van 4 of 9 cycli. Hij zal proberen te beginnen op 1, 2 of 5 cycli. De kans op succes hangt sterk af van de openingscycli. Mensen met esoterische kennis weten dat een onderneming die gestart wordt op basis van 4 of 9 cycli vrijwel geen schijn van kans op succes heeft.

De schaduwregering is zeer goed op de hoogte van de macht der getallen om er zelf beter van te worden en om hun Nieuwe Wereldorde te manifesteren. Veel mensen die nu rijk en machtig zijn, hebben hun esoterische kennis van numerologie gebruikt.

Oorlogen en veldslagen zijn gestart op bepaalde data. Bepaalde data hebben vibraties die de Elite kunnen gebruiken. 11 September is zo’n datum; hij draagt de vibratie van controlerende macht. Die macht wordt versterkt als het geheel in getallen wordt uitgedrukt en herhaald, zoals bijvoorbeeld 9-11 of 9-1-1. De volgorde van de getallen is belangrijk. In bepaalde landen (zoals Nederland) wordt de dag van de maand genoemd voor de maand. (Wij zouden zeggen: 11 September, 11-9). Er is voor gezorgd dat zelfs in deze landen wordt gesproken van “Nine Eleven”, dus op de Amerikaanse manier. Dat is geen toeval; het is zeer doelbewust en op doortrapte wijze doorgevoerd.

Hoe meer mensen 9-11 of 9-1-1- denken, zeggen, opschrijven, lezen etc, hoe meer macht deze code krijgt. Het telefoonnummer voor noodgevallen in Amerika is heel lang 9-1-1 geweest. Geen toeval natuurlijk. Het laat zien hoe lang geleden het plan om deze code te gebruiken al is bedacht. Elke Amerikaan associeerde “Nine One One” al met een noodgeval. Men was van tevoren al goed geconditioneerd om te reageren op deze vibratie toen de rampen met de vliegtuigen in New York zich voltrokken.

Aziatische en andere landen gebruiken de nummers 9-9-9 of 0-0-0 als nummer in noodgevallen. Beide codes bevatten dezelfde boodschap, namelijk “niets” in numerologische termen. Het zijn GEEN actiegetallen. Het 9-1-1 is WEL het actie-getal van de Nieuwe Wereldorde.

Titels van boeken en Films dragen ook numerologische vibraties of macht. De documentaire Fahrenheit 9/11 van Michael Moore is een voorbeeld van een film die zijn voordeel kon behalen uit de vibratie van 9-11, waardoor het een enorme hit werd. Op energetische niveau speelde deze titel de Nieuwe Wereldorde geheel in de kaart, of Michael Moore zich daar nu van bewust was of niet. Zijn documentaire lijkt de Nieuwe Wereldorde aan te vallen, maar werd toch wereldwijd een enorm succes. Vreemd? Niet echt, als je begrijpt hoe zijn film de code van de Elite heeft helpen verspreiden.

(Elk welwillend Nederlands of Vlaams lichtwezen die dit leest, heeft het van nu af aan dus over 11 September. Zelfs over Fahrenheit elf September!)

Al jaren voor de gebeurtenis van 11 September in New York heeft het Licht een code vrijgegeven die de werking van de 9-1-1-code energetisch neutraliseert of tegenwerkt: M24. M24 is een code voor Lichtwerkers, Reddingswerkers van het Licht, die ook werkt als tegengif voor de code van de Nieuwe Wereldorde. Dit kan nu worden verteld omdat deze M24-code volop in werking is getreden en het Duister er niet meer mee kan sjoemelen.

De corrupte getallen in deze wereld zouden niet moeten worden vereerd. Geef je energie niet weg aan getallen. Het zijn instrumenten van het Duister. Als je helpt de macht van getallen te breken, breekt de ruggengraat van het Duister.

Er zijn veel mensen die de macht van getallen misbruiken. Het beruchtste voorbeeld is 666, vaak genoemd “het getal en teken van het Beest”. Deze volgende regels zijn toevoegingen aan de bijbel:

And he causeth all, both small and great, richt and poor, free and bond,
To receive a mark in their right hand, or in their forehands:
And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the numbe of the beast: for it is the number of a man; and his number is six hundred treescore and six. (Rev 13:16-18) Dit zijn corrupte toevoegingen; het Beest gaf zijn hulpjes de opdracht om de 666-code toe te voegen om meer macht over mensen te kunnen uitoefenen. Door voortdurende herhaling van dit getal zijn mensen bedreigd, gedntimideerd en ze zijn bang voor het Beest -en dat komt het Duister goed uit. Elke keer dat de code de ethers in wordt gestuurd bereikt het de psyche van alles dat zich in deze wereld bevindt. Alleen zij die een hele sterke wil hebben en tegen het Duister vechten kunnen de invloed van de code weren.

In de numerologie wordt vaak gezegd dat 9 het getal van het eind is, en het begin van iets nieuws. Maar weinig mensen weten dat negen het getal van de dood is. Negen is gebaseerd op de vooronderstelling dat alles moet eindigen om plaats te maken voor iets nieuws. Als een bloem die bloeit en verwelkt aan dezelfde plant, en plaats moet maken voor een nieuwe bloem. De negen ondersteunt de gedachtevorm van reincarnatie - ook zo’n kwaadaardige, opgelegde manipulatie van het Duister. De negen zal zijn kracht snel verliezen.

We moeten niet toestaan dat deze corrupte getallen ons leven regeren. Het heeft wel zin om de interactie van getallen/vibraties intuitief aan te voelen, opdat we het beste kunnen maken van bepaalde situaties in de wereld. Die intuitie is belangrijker dan het dogmatisch volgen van leringen uit boeken of websites over numerologie, want die bevatten verkeerde informatie die daar moedwillig is geplaatst, zodat men de tirannie van getallen niet leert doorgronden.

De heersende elite zal de hoeveelheden “gif” die worden losgelaten op de bevolking snel opvoeren. Uiteindelijk zullen die gifstoffen in kracht toenemen en wijder verspreid raken. Veel mensen zijn zich al bewust van de effecten op giftig of (genetisch) gemanipuleerd voedsel, lucht en water. Sommigen kunnen de nog subtielere “gifstoffen” voelen die de elite nu verspreidt.

Deze informatie wordt verspreid om mensen beter bewust te maken en keuzes te maken in hun leven. Kennis van wat de heersende elite allemaal uitvoert kan je helpen om je beter voor te bereiden op wat komen gaat, in plaats van je over te leveren aan angst die vaak expres wordt aangewakkerd.

De enige kans die we hebben is ons te richten op het blijvende, ware Licht in deze uitermate uitdagende tijden.

M24
Amitakh over spirituele vervuiling

Home