13   Hologram: het projecteren van een werkelijkheid

Het hologram is een onstoffelijke blauwdruk voor de schepping of projectie van een realiteit. Het bevat alle informatie over de fysieke lichamen die zich erin bevinden, de wetten waaraan lichamen en bewustzijn in verband met dat lichaam onderworpen worden, de manier waarop verschillende energiestromen kunnen worden opgewekt rond en door die lichamen heen en zich bewegen, mogelijk in interactie met andere lichamen.

Wat wij op fysiek niveau DNA noemen binnen het lichaam van een mens, dier, plant of mineraal, is de software die het lichaam bestuurt en die contact met verschillende andere bewustzijnsgebieden mogelijk maakt of juist afsluit.

Het hologram is dus niet de scheppende kracht zelf, maar de software, het middel of de methode om een schepping te manifesteren en energie binnen die schepping te besturen of te manipuleren. Elke realiteit heeft zijn eigen kenmerken en codes, ook wel sleutels, meestergetallen en heilige geometrie genoemd.

Een andere visie op het hologram is dat het niet de software is, maar juist het uiteindelijke resultaat of eindprodukt van de software. Je zou de wereld die je om je heen en binnen jezelf waarneemt als jouw eigen hologram kunnen beschouwen. Door ernaar te kijken kan je er achter komen welke fouten er in de software zitten, die je dan kunt corrigeren door naar binnen te gaan en het programma te herschrijven.

Zij die technologie vereren zien een gouden toekomst door middel van technologische en holografische scheppingskennis. Anderen maken onderscheid tussen een natuurlijke, oorspronkelijke eerste schepping van een bezield lichaam, en piraterij: het vermogen om holografische kennis te misbruiken om in te breken in de schepping van een ander, met intenties die meer of minder verheven kunnen zijn.

Magie is dan het vermogen om met behulp van netwerken, matrixverbindingen en gestolen scheppingstonen constructies te bouwen dwars door de schepping van een ander heen, als een schimmel in een blad of een virus in een gezond lichaam. Het kraken van genetische of andere codes is dan een vorm van inbreken of hacken door parasitair bewustzijn. Zo waren de oude alchemisten niet op zoek naar fysiek goud maar naar het scheppen van 'gouden frequenties', of het imiteren ervan. Ze probeerden in te breken in gouden dimensies waar ze op natuurlijke wijze geen toegang toe hadden.

Deze tegengestelde visies maken het hologram of eigenlijk elke 'werkelijkheid' een dubbelzinnig verschijnsel. Het maakt ook elk spiritueel verband of netwerk dubbelzinnig. Het zou nuttig zijn om je onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, waardoor je het verschil opmerkt tussen een natuurlijk hologram in verband met de eigen hogere bezieling en in open samenwerking met anderen; en een hologram dat dwars door een natuurlijke schepping heen wordt geprojecteerd, of erin wordt geplaatst, of er overheen wordt gelegd waardoor je niet meer kunt zien wat er onder ligt. Dit wordt ook projectie van sluiers of fantasie-werkelijkheden genoemd.


14  Droom
Home